Guest Relation

Very Krabi

Published on สิงหาคม 15th, 2014 | by Divali

0

ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมนางสุไลรัตน์ โอสถานนท์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายสมควร ขันเงิน ปลัดจังหวัดกระบี่ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนางสาวลัดดาวัลย์ แก้วปีด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ในพื้นที่บ้านห้วยปริศนา ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก และเด็กชายอนุสรณ์ เหมพิทักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบากัน ในพื้นที่บ้านบากัน ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก

โดยนักเรียนทั้งสองคนได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ มาตั้งแต่ปี 2555 เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ระดับประถมศึกษาได้ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาได้ 4,000 บาท และทางแม่บ้านมหาดไทยยังได้ให้ทุนเพิ่มอีกคนละ 3,000 บาท พร้อมมอบกล่องยังชีพที่ข้างในประกอบด้วยอาหารแห้ง และเครื่องใช้ภายในครัวเรือนให้อีกด้วย

ทั้งนี้ นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมประธานแม่บ้านมหาดไทย ได้ดูแลในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านให้กับนักเรียนทั้งสองคนด้วย โดยได้กำชับให้นายอำเภออ่าวลึก พัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอำเภอ พร้อมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ดูแลในเรื่องดังกล่าวด้วย

สำหรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ที่มีความประพฤติดี

เพื่อให้มีโอกาสได้รับการศึกษาและอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ และคุณธรรม เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑