Guest Relation

NEWS

Published on ตุลาคม 10th, 2013 | by Divali

0

PM2013/044 สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเปิดให้บริการบินตรงสู่เมืองเนปิดอว์

PM2013/044
สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเปิดให้บริการบินตรงสู่เมืองเนปิดอว์

จากภาพ : ตรงกลางซ้าย MR. Htay Aung, Union Minister of Hotels and Tourism, The Republic of the Union of Myanmar ตรงกลางขวา นายพรต เสตสุวรรณ รองผู้อำนวการใหญ่ ฝ่ายการตลาด สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และ คนที่ 5 จากขวา นายทรงกรต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร สายการบินบางกอกแอร์เวย์
สนามบินนานาชาติเนปิดอว์ / 30 กันยายน 2556 – เมื่อเร็วๆนี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดย นายพรต เสตสุวรรณ รองผู้อำนวการใหญ่ ฝ่ายการตลาด และ นายทรงกรต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร จัดทริปพิเศษพานักธุรกิจ และผู้สื่อข่าวเดินทางไปในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ กรุงเทพ-เนปิดอว์ โดยมี MR. Htay Aung, Union Minister of Hotels and Tourism, The Republic of the Union of Myanmar ให้การต้อนรับ ณ สนามบินนานาชาติเนปิดอว์

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางบินกรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) – เนปิดอว์ (สหภาพเมียนมาร์) ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (จันทร์, พุธ, ศุกร์) โดยเครื่องบินแบบ ATR 72 ขนาด 70 ที่นั่ง โดยเที่ยวบิน PG721 ออกเดินจากกรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) เวลา 17.00 น. ถึงเนปิดอว์เวลา 19.00 น. ขากลับ เที่ยวบิน PG722 เนปิดอว์ – กรุงเทพ ออกจากเนปิดอว์เวลา 19.30 น. ถึงกรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) เวลา 22.30 น. (เวลาท้องถิ่นของสหภาพเมียนมาร์จะช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)

ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือ Call Center โทร. 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าบริการครั้งละ 3 บาททั่วไทย (เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน)
######
ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
Tel. 0-2265-5670-2, 0-2265-5686, 0-2265-8708
Fax 0-2265-5665
Email: media@bangkokair.com

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑