Guest Relation

NEWS

Published on สิงหาคม 30th, 2016 | by Divali

0

“Learning and Sharing towards Internationalisation and Harmonisation”

ประชุมผู้นำเยาวชนอาชีวศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ The 1 st Young SER – TVET Symposium ภายใต้หัวข้อ “Learning and Sharing towards Internationalisation and Harmonisation” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ได้มีพิธีเปิดการประชุมผู้นำเยาวชนอาชีวศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ The 1 st Young SER – TVET Symposium ภายใต้หัวข้อ “Learning and Sharing towards Internationalisation and Harmonisation”

โดยมี ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

Dr. Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้มีครู และนักเรียน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศสมาชิกอาเชี่ยน + 3 ที่ประกอบไปด้วย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น

การประชุมสัมนาครั้งนี้ประกอบด้วยนักศึกษาอาชีวะ จำนวน 8 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศจีน จำนวน กว่า 600 คน

โดยแต่ละประเทศได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาจาก 4 กลุ่มสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย
1.สาขาการบริการและการท่องเที่ยว
2.สาขาเกษตรกรรมและประมง
3.สาขาไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ และการผลิต สาขาเทคโนโลยี่สารสนเทศ บริหารธุรกิจ
4.พณิชยกรรม เข้าร่วมการประชุม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการองคฺการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดประชุมผู้นำเยาวชนอาชีวศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ The 1 st Young SER – TVET Symposium ภายใต้หัวข้อ “Learning and Sharing towards Internationalisation and Harmonisation” ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอผลงาน นักเรียน นักศึกษา จากประเทศสมาชิกภายใต้ SEA – TVET Consortium การสร้างความตระหนักในการเข้าถึงมาตรฐานวิชาชีพนานาชาติ ความเข้าใจในการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจน STEM ศึกษาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และส่งเสริมการนำความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไปปรับใช้กับทุกสาขาวิชาชีพ

การจัดประชุมผู้นำอาชีวศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉีบงใต้ ครั้งที่ 1 นี้ สืบเนื่องมาจากการประชุมผู้นำอาชีวศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2″The High Official Meeting on SEA – TVET : Strengthening Efforts towards Harmonization and Internalization of TVET in Southeast Asia” ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2559 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ซึ่งผลจากการประชุมโต๊ะกลมของผู้บริหารระดับสูงของภูมิภาคเห็นชอบร่วมกัน ให้ประเทศสมาชิกร่วมกันส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการแถลงการร่วมเชียงใหม่ หรือ Chiangmai Joint Statement

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑