Guest Relation

Energy

Published on กรกฎาคม 5th, 2017 | by Divali

0

Energy 4.0 เดินหน้าส่งเสริมสพลังงานทดแทน ด้วยระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์

Energy 4.0 เดินหน้าส่งเสริมสพลังงานทดแทน ด้วยระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์

กระทรวงพลังงานเดินหน้าสนับสนุน โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ด้วยระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งได้เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 และได้ดำเนินการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 846 โครงการ ในพื้นที่ 56 จังหวัดในเขตพื้นที่ภัยแล้งทั่วประเทศ สามารถช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 9,571 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 40,750 ไร่ และยังเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวน 2,115 กิโลวัตต์ ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,796 พันตันคาร์บอนไดออกไซต์ / ปี คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรได้มากถึง 199 ล้านบาท

โดยโครงการนี้ได้นำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มาใช้ในการสูบน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำอื่นๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาภัยแล้ง อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ตามนโยบายของรัฐบาล นับเป็นความสำเร็จของโครงการ โดยเห็นได้จากประชาชนหรือเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และยอมรับในเทคโนโลยีและยังส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพาะปลูกพืชผักใช้น้ำน้อยภายในครัวเรือน นอกจากนั้น ยังสามารถเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ด้านการใช้พลังงานทดแทนให้กับชุมชนอื่นๆ อีกด้วย

#ระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานแสงอาทิตย์
#กระทรวงพลังงาน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑