Guest Relation

Local news

Published on พฤศจิกายน 4th, 2014 | by Divali

0

Big Cleaning Day สวนสาธารณะกระบี่ และทั่วประเทศไทย

“เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
และกิจกรรม Big Cleaning Day

โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ทำกิจกรรมเก็บขยะพร้อมกันทั้งประเทศ

จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองที่มีความสวยงามและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ จังหวัดกระบี่จึงมีต้นทุนสูงกว่าหลายๆจังหวัด นับเป็นความโชคดีของชาวเมืองกระบี่ ทำให้จังหวัดกระบี่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ของประเทศ และนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ก็ยึดแนวทางการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาโดยตลอด คือ เป็นการท่องเที่ยวที่เจริญเติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติที่ยังคงรักษาไว้ไม่เสื่อมสลายไปพร้อมกับความเจริญ

เป็นเรื่องน่ายินดีและน่าชื่นชมที่ชาวกระบี่ทุกภาคส่วนได้มีเจตนารมณ์แน่วแน่ร่วมกันมาอย่างยาวนานในอันที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ไม่ให้ไหลไปกับปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยว นอกจากแนวทางเชิงอนุรักษ์ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว สิ่งสำคัญที่เป็นมาตรฐานของเมืองคุณภาพทุกแห่งของโลก คือ ความสะอาด

ไม่มีเมืองคุณภาพแห่งไหนในโลกที่ไม่สะอาด การที่จังหวัดกระบี่จะเป็นเมืองคุณภาพได้นั้น จังหวัดกระบี่จะต้องเป็นเมืองที่สะอาด การมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์จะไม่มีค่าเลย หากเมืองมีความไม่สะอาดและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวเมืองกระบี่จะต้องทำสองสิ่งควบคู่กันไป นั่นคือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความสะอาดของเมือง กระบี่จึงจะกลายเป็นเมืองที่มีทั้งความสวยและความสะอาด

โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำริขึ้นนี้ จึงเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมกับบริบทเมืองกระบี่เป็นอย่างยิ่ง จึงไม่ใช่สิ่งยากเลยที่คนกระบี่จะหันมาสร้างความสะอาดให้เมืองมากยิ่งขึ้น เพราะคนกระบี่ต้องการและรักษาให้เมืองสวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การเพิ่มความใส่ใจในการรักษาเมืองให้สะอาดให้มากขึ้นจึงไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่และเป็นความคุ้นเคยของคนกระบี่ โครงการนี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่วันนี้ แต่ยังกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการอีกหลายกิจกรรม ที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้กรอบแนวทางไว้

สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป คือ การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการนี้ บูรณาการความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง โครงการที่อาศัยความร่วมมือส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะไม่สามารถบูรณาการการดำเนินงานที่กระจัดกระจายได้ ต่างคนต่างทำ ทำให้ทิศทางการทำงานของแต่ละหน่วยงานย่อยไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ ได้ใช้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้เมืองเกิดความสะอาด ความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือของทุกหน่วยงาน มิใช่เกิดจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักเพียงหน่วยงานเดียว
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการสั่งการกระจายความรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ให้หน่วยงานในจังหวัด และต้องมีการรายงานผลการดำเนินการสร้างความสะอาดของเมืองให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกเดือน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑