Guest Relation

NEWS

Published on พฤศจิกายน 2nd, 2013 | by Divali

0

: ASEAN’s Environmental Challenges and Legal Responses”

ศาลปกครองสูงสุดของไทย ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภ:าพจัดการเสวนาโต๊ะกลมตุลาการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อเรื่อง “ความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมของอาเซียนกับบทบาทของศาล ASEAN’s Environmental Challenges and Legal Responses” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นเชิงวิชาการด้านการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในประเทศอาเซียน โดยมีประธานศาลสูงสุดและตุลาการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง ๑๐ ประเทศ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้กว่า ๑๐๐ คน

ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด เปิดเผยว่า ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ศาลปกครองสูงสุดของไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง คือ การจัดการเสวนาโต๊ะกลมตุลาการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “ความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมของอาเซียนกับบทบาทของศาล : ASEAN’s Environmental Challenges and Legal Responses” ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีสำหรับตุลาการและผู้พิพากษาที่เป็นตัวแทนของศาลในภูมิภาคอาเซียน
ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน อันจะเป็นการยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยการเสวนาฯ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดขึ้น ณ กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย และครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดขึ้น ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒ ที่ประชุมได้เห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศาลปกครองของไทยได้สร้างระบบและพัฒนาองค์ความรู้ในทางสิ่งแวดล้อมให้แก่ตุลาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมขึ้นในศาลปกครองทุกศาลทั่วประเทศ การฝึกอบรมให้ความรู้ การออกคำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจัดทำคู่มือการสั่งคดีสิ่งแวดล้อมตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในโครงการพัฒนาตุลาการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการศาลปกครองใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ จนเป็นที่ยอมรับว่าศาลปกครองไทยเป็นศาลที่มีศักยภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้ศาลปกครองสูงสุดของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดเสวนาโต๊ะกลมตุลาการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓ นี้
/สำหรับการเสวนา…

สำหรับการเสวนาโต๊ะกลมฯครั้งที่ ๓ ที่ศาลปกครองสูงสุดของไทยจะเป็นเจ้าภาพนั้น
ประธานศาลปกครองสูงสุด เปิดเผยเพิ่มเติมว่า มีการกำหนดหัวข้อการประชุมย่อยที่จะเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่น่าสนใจหลายประเด็น เช่น ปัญหาการตัดไม้ ไฟป่า และหมอกควันข้ามพรมแดน ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพและการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และกฎหมาย รวมทั้งมลภาวะต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งศาลปกครองได้นำปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นคดีในศาลปกครอง เช่น คดีอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ คดีการบริหารจัดการน้ำ ๓.๕ แสนล้าน เป็นต้น ไปนำเสนอในวงเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการร่วมกันด้วย
อนึ่ง การจัดประชุมระหว่างประเทศในครั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดขอขอบคุณธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนการจัดประชุมในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมหรือนำเสนอเอกสารทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้วย

ที่มา การจัดเสวนาโต๊ะกลมตุลาการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
เริ่มต้นมาจากการที่ ธนาคารพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank : ADB) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มสร้างเครือข่ายตุลาการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นโดยจัดเสวนาโต๊ะกลมตุลาการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ตุลาการศาลปกครองของประเทศต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินกระบวนการวิธีพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน

ข้อมูล : สำนักงานศาลปกครอง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑