Guest Relation

Energy

Published on เมษายน 25th, 2017 | by Divali

0

น้อมนำหลักปรัชญา.. เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตและใช้พลังงานอย่างประหยัด..

วันที่ 21 เมษายน 2560

สัมนา ” โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ” โครงการกระทรวงพลังงาน ..
ณ.ห้องประชุมนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนด์สปา รีสอร์ท.

นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการ ” โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ “

วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ สถานการณ์พลังงานพลังงาน และปลุกจิตสำนึก ให้ทุกหน่วยงานหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง นอกจากการสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานในองค์กรแล้ว แต่รวมไปถึงในครัวเรือนที่ ช่วยให้ลูกหลานของเรารู้จักใช้พลังงานอย่างประหยัด เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศต่อไป

นายสมควร ขันเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมนา โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ…

” เรื่องพลังงาน ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่สุดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าตื่นหรือนอนหลับ เราทุกคนล้วนใช้พลังงานกันทั้งสิ้น แม้แต่สินค้าอุปโภคบริโภค ก็ล้วนต้องใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ขนส่ง หรือจำหน่ายทั้งนั้น หลายท่านอาจมองเรื่องพลังงานไม่เกี่ยวข้องกับตัวเรา หากวันหนึ่งท่านขาดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า หรือเชื้อเพลิงต่างๆ ท่านจะรู้ว่า พลังงาน เป็นสิ่งจำเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตของเรา “

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และได้ประกาศให้การประหยัดพลังงานเป็น ” วาระแห่งชาติ “
โดยรณรงค์และประชาสัทพันธ์อย่าวต่อเนื่องเพื่อเชิญชวนให้คนไทยทั้งประเทศ ร่วมกันกอบกู้เศรษฐกิจไทย ด้วยการร่วมใช้ไฟฟ้าและน้ำมันอย่างประหยัดกัน

โดยมีหน่วยงานราชการ 90 หน่วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 62 หน่วย เข้ารับความรู้ความเข้าใจเรื่องการประหยัดพลังงาน ในองค์กร และชี้แจงแนวทาง เทคนิค กลยุทธ์ ในการปรับปรุงการใช้พลังงานในหน่วยราชการ และองค์กร

หลังจากการสัมนา หากหน่วยงานใดยังมีข้อสงสัยประการใดเดี่ยวกับการดำเนินโครงการ ฯ

สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ พร้อมตอบปัญหา สนับสนุน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ
หรือ ผ่านเวปไซท์ E – Report..

แผนบูรณาการพลังงาน ระยะยาว พ.ศ 2558 – 2579..
พลังงานมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมไทยยั่งยืน…
THAILAND intergrated energy BLUEPRINT
PDP.. power development plan
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ จะเป็นการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ด้วยการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า การลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยี่สะอาดการจัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น จัดสรรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทน และการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน
EEP..energy efficency plan
แผนอนุรักษ์พลังงาน จากการประชุมผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย – แปซิฟิก ( Apec ) มีเป้าหมายร่วมที่จะลดความเข้มการใช้พลังงาน ( Energy intensity ) ลงอย่างน้อย 45%ภายในปี 2578 กระทรวงพลังงานจึงเริ่มใช้ใช้ดัชนีความเข้มการใช้พลังงานหรือพลังพลังงานที่ใช้เทียบเท่าน้ำมันดิบ ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เป็นแนวทางการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงานในระยะยาวของประเทสไทยและในการประชุม UNFCCC สมัยที่ 20 ประเทศไทยเสนอเป้าหมายในปี 2563 ซึ่งจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งและภาคพลังงาน 7.20 % จากปริมาณที่ปล่อยในปี 2548
AEDP..alternative energy delvelopment plan
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
” พลังงานทางเลือก ” ” พลังงานทดแทน ” ” พลังงานหมุนเวียน ” คำเหล่านี้เริ่มเข้ามามีบทบาทในระบบไฟฟ้าของประเทสไทยอย่างมาก แม้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของพลังงานทางเลือก บางชนิดยังมีราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยี่สะอาด โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เป้นต้น แต่ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ประเทสจำเป็นต้องหันมาใช้พลังงานทางเลือกคือ ปัญหาภาวะโลกร้อนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น อันเนื่องจากก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่วนใหญ่คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
GAS..gas plan
แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ
การใช้ก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตในประเทศลดลง ประเทสไทยจึงต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเหลว นำเข้ามากขึ้น ทำให้ต้นทุนราคาพลังงานสูงขึ้น อีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะขาดวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
OIL..oil plan
แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นการกำหนดทิศทางการบริการการจัดการด้าน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุภายใต้แผนอื่น ๆ โดยเฉพาะแผนอนุรักษ์พลังงาน


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑