Guest Relation

Local news

Published on พฤษภาคม 8th, 2017 | by Divali

0

โรงเรียนอาวุโสโพธิ์สี่ไทรงามวิทยา สำหรับผู้สูงอายุตำบลโคกยาง

โรงเรียนอาวุโสโพธิ์สี่ไทรงามวิทยา สำหรับผู้สูงอายุตำบลโคกยาง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางนายนครินทร ทองทิพย์ ในนามประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนอาวุโสโพธิ์สี่ไทรงามวิทยา จัดพิจกรรมมอบป้ายชื่อโรงเรียน และพิธีไหว้ครู โรงเรียนผุ้สูงอายุ ณ.ห้องประชุมอินทนิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
S__10493977S__10493964 750816
นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธาน ในกิจกรรม มอบป้ายโรงเรียนอาวุโสโพธิ์สี่ไทรงามวิทยา ของผู้สูงอายุตำบลโคกยาง และพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 พร้อมทั้งนี้ มีนายพญอม จันนิ่ม ผู้อาวุโส และประธานสภาวัฒนธรรม จ.กระบี่ นายตรึก ปลอดฤทธิ์ ผุ้อาวุโสในตำบลโคกยางในด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่เคารพ นับถือของลูกหลานของ ต.โคกยาง และท่านผู้อาวุโส ตลอดจนสมาชิกของโรงเรียน ประมาณ 40 คน ร่วมกิจกรรมอันทรงคุณค่าครั้งนี้
 S__10493972S__10493988S__10493974
ตามที่ตำบลโคกยางได้รับงบประมาณจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ผ่านสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกยาง โดยมีนายสมยศ ถิ่นปกาสัย เป็นประธาน ให้ดำเนินกิจกรรม ” โรงเรียนผู้สูงอายุ ” ตามโครงการ ” ห่วงใยดูแลสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนพ่อเฒ่า แม่เฒ่าวิทยา ” มีเป้าหมายให้มีสมาชิก 70 คน
เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุน ชุมชนภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สุงอายุ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพร อาหารท้องถิ่น ดนตรีและประเพณีวัฒนธรรม สำหรับผุ้สูงอายุนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนเอง ด้านสุขภาพ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาน และรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อนำไปขยายผลให้ชุมชนอื่นนำไปประยุกต์ใช้
โครงการได้เริ่มดำเนินการเมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2560 กำหนดชื่อโรงเรียน ” โรงเรียนอาวุโสโพธิ์สี่ไทรงามวิทยา โดยเสนอให้นายเลอพงษ์ เอ่งฉ้วน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดโคกยาง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 ” ซึ่งคำว่า ” โพธิ์สี่ไทรงาม ” มีความหมาย 2 นัยยะ
1.เป็นชื่อเดิมของวัดโคกยาง ซึ่งเป็นวัดประจำตำบล
2.เปรียบเสมือน ร่มโพธิ์ ร่มไทร 4 ต้น ประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย คือผุ้สุงอายุที่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้ลูกหลาน
กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้ยึดตามคู่มือการดำเนินดรงเรียนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามหลักสูตร ” การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุรภาพชีวิตผุ้สูงอายุ โดยกรอบหลักสูตร ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา
1.วิชาชีวิต 50 % หมายถึง ความรู้ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อผุ้สูงอายุ ที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้อยุ่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. วิชาชีพ 30 % หมายถึงแนวทางการส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านอาชีพที่เหมาะสมกับผุ้สูงอายุ
3.วิชาการ 20 % หมายถึงการสร้างความความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผุ้สูงอายุ
ทั้งสามวิชานี้ จะเน้นความต้องการของผู้สูงอายุว่าจะเรียนรุ้เรื่องอะไรเป็นเกณฑ์ โดยจะทำการเรียนรู้ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง และเสาร์ที่ 2 3 4 ของเดือน ครูและภาคีเครือข่ายจะลงไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อสำรวจความพร้อม ความต้องการ ของผุ้สุงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่อไป
S__10493967S__10493975S__10493981
โดยมีวิทยากรจิอาสา ครูอาสามาจากคนในพื้นที่และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่รับค่าตอบแทน การประเมินใช้แบบทดสอบ ดูผลงาน วัดความพึงพอใจของผุ้เรียน และไม่น้อยกว่า 50 % และจะมอบประกาศนียบัตรเมื่อจบปีการศึกาาแต่ละปี
ความคาดหวัง ” ผู้สูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
มีศักยภาพ พึ่งตนเองได้นานที่สุด ” ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑