Guest Relation

NEWS

Published on ธันวาคม 1st, 2016 | by Divali

0

โรงเรียนบ้านไสไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดกิจกรรม เปิดป้าย “เด็กไสไทย โกงไม่เป็น”

โรงเรียนบ้านไสไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดกิจกรรม เปิดป้าย “เด็กไสไทย โกงไม่เป็น”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงเรียนบ้านไสไทย นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วยนายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายสมเกียรติ รัตนะรัต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายสุชาติ สืบเหตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มีนายวิรัช เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไสไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสไทย คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านไสไทย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสไทย เข้าร่วมร่วมในพิธีเปิดป้าย “เด็กไสไทย โกงไม่เป็น”

นายวิรัช เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไสไทย กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการติดตั้งป้าย “เด็กไสไทย โกงไม่เป็น”

เพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กในโรงเรียนบ้านไสไทย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสไทย เป็นเด็กที่มีจิตใจดี รู้จักเสียสละ มีจิตสาธารณะ รู้จักการแบ่งปัน ไม่โกงเพื่อน ไม่โกงเวลา ไม่คิดโกง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่โกงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใด เพราะการโกงที่เริ่มจากเรื่องเล็กๆ ต่อไปในอนาคตก็จะโกงเรื่องที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น หรือต่อประเทศชาติได้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้

จึงได้จัดทำป้าย “เด็กไสไทย โกงไม่เป็น” เพื่อให้เด็กนักเรียนในสังกัด ได้มีภูมิคุ้มกันตนเอง โดยผ่านการอบรม สั่งสอนจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านไสไทย ให้เด็กไสไทย เป็นเด็กดี มีความซื่อสัตย์ ไม่โกง และเพื่อเป็นการสอดรับนโยบาย “เด็กไทย โตไปไม่โกง” ของรัฐบาล

จากนั้น คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสไทย และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสไทย ได้ร่วมกันประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาของนักเรียนในสังกัด ตามโครงการ “เด็กไสไทย โกงไม่เป็น” ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑