Guest Relation

Very Krabi

Published on มีนาคม 14th, 2016 | by Divali

0

โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่

222

โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่
ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ
สถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลช้างภาคใต้ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดกระบี่ ก่อตั้งเพื่อรองรับดูแลช้างทั้ง 14 จังหวัดเพื่อได้มีสถานที่ที่ดูแลรักษาช้างที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ช้างที่ประสบภัย ประสบอุบัติเหตุ รวมทั้งช้างที่มีปัญหาติดเชื้อโรคต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

รวมถึงการเป็นสถานศึกษาค้นคว้าดูงานให้กับนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ มีพื้นที่ให้ดำเนินการ จำนวน 20 ไร่ ตั้งอยุ่ในบริเวณสวนป่าคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ปัจจับันมีนายสัตวแพทย์ประจำอยุ่ 2 ท่าน

ทั้งนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ป่าบรเวณรอบโรงพยาบาลช้างภาคใต้ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมป่าไม้ จำนวน 400 ไร่ ให้เป็นพื้นที่สำหรับดำเนินโครงการอนุรักษฺและบริบาลช้าง รวมถึงเป็นสถานที่บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดกระบี่ เพิ่อสร้างรายได้และประชาสัมพันธุ์ให้จังหวัดกระบี่ มีชื่อเสียงด้านการอนุรักษ์ช้าง นอกจากการท่องเที่ยวธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

โรงพยาบาลช้างภาคใต้ จังหวัดกระบี่บริการดูแลแนะนำด้านสุขภาพช้าง รักษาช้างป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมีโครงการควบคุมช้างตกมัน โครงการสัตว์แพทย์สัญจรและคลินิกช้างเคลื่อนที่ เพื่อรักษาดูแลช้าง และรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับช้างป่วยในทุกจังหวัดในภาคใต้ ทั้งช้างเอกชนและช้างทั่วไป
ปัจจุบันจำนวนช้างในภาคใต้ มีประมาณ 800 เชือก และในพื้นที่กระบี่ มีจำนวน 200 เชือก ที่ใช้ช้างในการบริการด้านท่องเที่ยวมากกว่า การใช้งานลากจูงไม้ เมื่อมีโรงพยาบาลช้างภาคใต้ ทำให้การดูแลสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยุ่ของช้าง ดีขึ้น เพราะมีความสะดวกในการนำช้างไปรักษาพยาบาลเมื่อเกิดปัญหา เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการให้แก่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้ช้างทำงานนานและพักผ่อนน้อย ช้างจึงต้องมียา และสมุนไพร เพื่อบำรุงสุขภาพช้าง

ในอนาคต โรงพยาบาลช้างภาคใต้ จึงมีแนวคิด ที่ต้องการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อทำเป็นยาบำรุงให้ช้างตามแบบโบราณ เพื่อลดต้นทุนการซื้อยาจากต่างประเทศหรือยาที่เป็นสารเคมี จึงมีแนวทางที่จะพัฒนาพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของศึกษาพันธุไม้และพืชสมุนไพร ของช้างอีกโครงการหนึ่ง ของโรงพยาบาลช้างภาคใต้

ข้อมูล : นายสัตวแพทย์ ขจรพันธุ์ บุญประเสริฐ
หัวหน้างานระดับ 6 โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑