Guest Relation

Very Krabi

Published on มกราคม 5th, 2014 | by Divali

0

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ก่อนจะมาเป็นโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในวันนี้ คณะกรรมการบริหารบริษัทฯได้มีมติให้ซื้อที่ดินผืนนี้เมื่อปี พ.ศ.2552 และในปี 2553 ได้มอบหมายให้ นางสาว สุนทรี วอประกษิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ดำเนินการการดูแลเรื่องก่อสร้าง โดยแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบันใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี โดยอาคารโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ฯเป็นอาคาร 6 ชั้นและเป้นอาคารหลักสำหรับผู้ป่วยและบริการ โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ฯเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัย ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ด้านบริการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ หรือเหตุการณ์อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แก่ผู้ป่วยและรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตของประชาชนชาวกระบี่และใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่แวะมาเยียน จังหวัดกระบี่ ทั้งยังเป้นการเพิ่มศักยภาพด้านการสาธารณสุขให้กับจังหวัดกระบี่อีกทางหนึ่งด้วย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑