Guest Relation

Energy

Published on มกราคม 10th, 2014 | by Divali

0

โรงงานผลิตถ่านอัดแท่งของวิสาหกิจชุมชน

โรงงานผลิตถ่านอัดแท่งของวิสาหกิจชุมชน บ้านคลองหวายเล็ก ต.คลองขนาน อ. เหนือคลอง จ.กระบี่…เป็นโครงการที่ กฟผ. โดยกองประสานสื่อสานระบบผลิตและส่งไฟฟ้าฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาศตร์ดำเนินการร่วมกันภายใต้ชื่อ …… โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและตวามมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการรู้จักใช้ทรัพยากรด้านพลังงานที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์

จากความร่วมมือ โดยการจัดเวทีประชุม ศึกษาดูงาน จนกระทั้งชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พัฒนาจนเป็น วิสาหกิจชุมชนโรงงานถ่านอัดแท่ง ได้เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 /01/14 และใช้ได้จริง โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ฯนายกฤช รัวสิเสนา ณ. อยุธยา โดยมีนายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ จาก กฟผ กระบี่ ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชุมชน ร่วมเป้น สักขีพยาน ในความสำเร็จ ในความร่วมมือของ กฟผ และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า…บ้านคลองหวายเล็ก ต.คลองขนาน อ. เหนือคลอง จ.กระบี่…เป็นโครงการที่ กฟผ. โดยกองประสานสื่อสานระบบผลิตและส่งไฟฟ้าฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาศตร์ดำเนินการร่วมกันภายใต้ชื่อ …… โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและตวามมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้ากระบี่

เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการรู้จักใช้ทรัพยากรด้านพลังงานที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ จากความร่วมมือ โดยการจัดเวทีประชุม ศึกษาดูงาน จนกระทั้งชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พัฒนาจนเป็น วิสาหกิจชุมชนโรงงานถ่านอัดแท่ง ได้เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 /01/14 และใช้ได้จริง โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ฯนายกฤช รัวสิเสนา ณ. อยุธยา โดยมีนายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ จาก กฟผ กระบี่ ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชุมชน ร่วมเป้น สักขีพยาน ในความสำเร็จ ในความร่วมมือของ กฟผ และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า…

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑