Guest Relation

Very Krabi

Published on กรกฎาคม 31st, 2014 | by Divali

0

โครงการ The Best of Krabi

ตามที่จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินงานโครงการการพัฒนาสินค้าและบริการ
จังหวัดกระบี่ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ The Best of Krabi มาตั้งแต่ปี 2555 เป็น
ต้นมา โดยในปี 2555 ได้กำหนดประเภทสินค้าและบริการ 5 ประเภท

1. โรงแรมที่พัก
2. ร้านนอาหาร
3. บริษัทนำเที่ยว
4. แหล่งท่องเที่ยว
5 . ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก และมีผู้ได้รับตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน

สินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ จำนวน 17 ราย โดยแบ่งออกเป็น

โรงแรมที่พัก จำนวน 11 ราย ประเภท
บริษัทนำเที่ยว จ านวน 5 ราย
ประเภทผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก จำนวน 1 ราย

ต่อมาในปี 2556
คณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ ได้มีการแบ่งชั้นคุณภาพใบรับรอง
มาตรฐานสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ เป็น 3 ระดับ

ระดับที่ 1 ระดับ Silver Class
ระดับที่ 2 ระดับ Gold Class
ระดับที่ 3 ระดับ Platinum Class

และได้กำหนดประเภทสินค้าและบริการเป็น 6 ประเภท

1)โรงแรมที่พัก
2) ร้านอาหาร
3) บริษัทน าเที่ยว
4) แหล่งท่องเที่ยว
5) ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก
6) สถานที่จำหน่ายของฝากของที่ระลึก

สำหรับปี 2556 มีผู้ผ่านการรับรอง จำนวน 36 ราย โดยแบ่งออกเป็น

โรงแรมที่พัก จำนวน 20 ราย
บริษัทนำเที่ยว จำนวน 3 ราย
ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก
จำนวน 8 ราย
ร้านขายของที่ระลึก จ านวน 2 ราย
แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3 ราย

ปี 2557 คณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ ได้มีการ ปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐานสินค้าและบริการทั้ง 6 ประเภท และได้มีการกำหนด
เกณฑ์เพิ่มอีก 1 ประเภท คือ มาตรฐานสปา

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑