Guest Relation

Local news

Published on มิถุนายน 30th, 2016 | by Divali

0

โครงการ ” ศาลสัมพันธ์สัญจรเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกสู่ชุมชน ”

โครงการ ” ศาลสัมพันธ์สัญจรเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกสู่ชุมชน ” ณ.ห้องประชุมปกาสัย อาคารหอวัฒนธรรม ชั้น 2 อำเภอเมือง จ.กระบี่..

โดยมี ท่านมนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฏีกา เป็นวิทยากรพิเศษ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการด้วยศาลยุติธรรมมีพันธกิจที่ 1 ในการอำนวยความยุติธรรมให้มีมาตรฐานสากล ซึ่งแนวทางหนึ่ง คือการระงับข้อพิพาททางเลือก ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม เช่น การไกล่เกลี่ย และอนุญาโตตุลาการ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมแก่ประชาชนที่ศาลนำมาใช้ในการระงับข้อพิพาท ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จะคุ้มครองชุมชนและสังคมให้มีความสงบ

ศาลจังหว้ดกระบี่ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้นำชุมชน เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจในชุมชน และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการแก้ปัญหาความแตกต่าง และขัดแย้งในชุมชนได้เป็นอย่างดี

จึงจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้นำชุมชน โดยให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ขั้นตอนการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตลอดจนเทตนิคการไกล่เกลี่ย และวิธีการเขียนสัญญาประนีประนอมให้มีปลบังคับใช้

นอกจากนี้ โครงการศาลสัญจร เผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกสู่ชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมภาคประชาชน ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย อันนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยในชุมชนและสังคม

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑