Guest Relation

Local news

Published on กุมภาพันธ์ 18th, 2014 | by Divali

0

โครงการ “มองมุมใหม่ ค่ายลูกเสือกระบี่”

DSCF3699DSCF3691

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)จัดโครงการ “มองมุมใหม่ ค่ายลูกเสือกระบี่”

วันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นายพันคำ กิตติธรกุล นายกอบต.อ่าวนาง เป็นประธานเปิดโครงการ”มองมุมใหม่ ค่ายลูกเสือกระบี่”
ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสุชาติ กิตติธรกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง กล่าวรายงาน นายพันคำ กิตติธรกุล นายกอบต.อ่าวนาง กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)ได้มีการสนับสนุนในการจัดโครงการ “มองมุมใหม่ ค่ายลูกเสือกระบี่” เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ได้กำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น การจัดกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมตามความสนใจซึ่งกิจกรรมนักเรียน ได้กำหนดให้มีวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ขึ้นในทุกช่วงชั้น และในหลักสูตรราบวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้กำหนดกิจกรรม เกี่ยวกับการเข้าค่ายพักแรมคืน เพื่อให้นักเรียน ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเข้าค่ายพักแรม คือการนำลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด มาร่วมกิจกรรมนอกเหนือจาก การเรียน การสอนปกติ เพื่อให้นักเรียน มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ให้รู้จักบำเพ็ญตน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ให้รู้จักรักษา ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีช่างภาพมืออาชีพมาบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆเพื่อนำไปเผยแพร่ด้วย การจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2557 ในครั้งนี้ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านตลาดเก่า) โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านท่าแดง) โรงเรียนบ้านช่องพลี โรงเรียนบ้านกระบี่น้อย โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557

ข้อมูล : อำนวย ใจเกลี้ยง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑