Guest Relation

Very Krabi

Published on ธันวาคม 28th, 2016 | by Divali

0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560

นายสมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น ณ. PAKA SHOW PARK กระบี่ โดยมีนางฉัตร ณ ภัทร์ ทรายแก้ว ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจักโครงการในครั้งนี้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560 สนับสนุนการดำเนินการเชิงรุกในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านกีฬาและนันทนาการ เชื่อมโยงแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หวังให้การดำเนินงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการกีฬาให้เกิดประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม สร้างกลไกที่จะผลักดันการบริหารจัดการด้านการกีฬาและนันทนาการในระดับต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการส่งเสริมกีฬาของจังหวัด

ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มเป้าหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมกีฬาจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน รวม 80 คน

มีการสัมนาเรื่อง ” ทิศทางการพัฒนากีฬาจังหวัดกระบี่ ” ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับ ที่ 6 ( พ.ศ 2560 – 2564 )โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมอภิปราย

1. นายสมเกียรติ กิตติธรกุล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ นำเสนอ ” ทิศทางการพัฒนากีฬาจังหวัดกระบี่ “
2. นายทรงศักดิ์ กิตาการกุล ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทสไทย จังหวัดกระบี่ นำเสนอ ” ยุทธศาสตร์กีฬาของประเทศ “
3.นางฉัตร ณ ภัทร์ ทรายแก้ว ผอ. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ นำเสนอ ” กีฬามวลชน และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว “
4.นางสาวทิวา ร่มรื่น สื่อมวลชน กระบี่ ” มุมมองกีฬากับการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและสนับการท่องเที่ยว “

โดยมีนางสิริมา หิรัญรุจี เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

ในภาพรวมและมุมมอง สิ่งที่เป็นปัญหา การพัฒนากีฬาในจังหวัดกระบี่ นั้น ประกอบด้วย

1. ความเข้าใจและรู้จัก กีฬาแต่ละประเภท รวมถึงทักษะ เนื่องจากการขาดครูผู้ฝึกสอน กีฬาประเภทต่าง ๆ
2. โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาเช่น สนามกีฬาต่างๆ ไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐานระดับสากลที่ฝึกซ้อมเสมือนเล่นสนามที่แข่งขันจริงรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ไม่มาตรฐานและเพียงพอ
3.งบประมาณการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาองค์รวมของการกีฬา ไม่เพียงพอ ในการสร้างนักกีฬาทั้งเรื่องระเบียบวินัย ทัศนคติ ต่อการกีฬาและการเป็นนักกีฬาอาชีพ
4.ความไม่ต่อเนื่องในการผลักดันนโยบายจากภาครัฐ ให้ คนมีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพที่ดี การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

ในภาคบ่ายได้มีการเสวนากลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง” ทิศทางการพัฒนากีฬาจังหวัดกระบี่ ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ( พ.ศ.2560-2564) ใน 6 กลุ่ม 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน ,

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา

,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสำเร็จในระดับอาชีพ

,ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ,

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดัยการบริหารจัดกาีด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อทำกิจกรรม แนวทางนำเสนอโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลการพิจารณาในการพัฒนาด้านการกีฬาของจังหวัดกระบี่ต่อไป

Tags:


About the Author



Comments are closed.

Back to Top ↑