Guest Relation

Very Krabi

Published on ตุลาคม 17th, 2014 | by Divali

0

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยา (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะได้เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๐ เกี่ยวกับการปลูกปาล์มของเกษตรกรในเขตนิคมสหกรณ์อ่าวลึก อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ ดร. ผาสุข กุลละวณิชย์และคณะส่งเสริมให้ราษฎร ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคแบบครบวงจรและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแต่ละส่วนสำหรับกรมชลประทานโดย สำนักงานชลประทานที่๑๑ได้รับมอบหมายให้จัดหาแหล่งน้ำและส่งน้ำให้ราษฎรดังกล่าว

วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝนและการปลูกพืชในฤดูแล้ง
๒. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค ของราษฎร
๓. เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรใช้บริโภคและมีรายได้จากการประมงเพิ่มเติมจากการเกษตรกรรม
๔. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ของราษฎรบริเวณใกล้เคียง
๕. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัย

สภาพทั่วไป
อำเภอปลายพระยา เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ้านปากน้ำและบ้านเขาเขน อยู่ในเขตปกครองของตำบลอีปัน อำเภอไทรขึง จังหวัดสุราษฎรธานี ต่อมาในสมัยขุนพลพยาภิบาล ซึ่งเป็นกำนันตำบลอีปันทางราชการได้ประกาศให้บ้านปากน้ำ และบ้านเขาเขนเป็นตำบลปลายพระยาและตำบลเขาเขน ตามลำดับและได้เปลี่ยนชื่ออำเภอไทรขึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอำเภอพระแสง
ต่อมาได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดโดยได้โอนตำบลปลายพระยาและตำบลเขาเขนให้อยู่ในเขตปกครองของอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๖ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตท้องที่่ตำบลปลายพระยา ตำบลเขาเขน และตำบลเขาต่อ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
๑๓ เมษายน ๒๕๒๐ ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอปลายพระยาเป็นอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
๒ กันยายน ๒๕๒๖ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งท้องที่ตำบลเขาเขนบางส่วน ตั้งเป็นตำบลคีรีวง

๒. สภาพทางภูมิศาสตร์
๒.๑ ขนาดพื้นที่และที่ตั้ง
อำเภอปลายพระยามีพื้นที่ ๔๗๓.๘๗ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกระบี่อยู่ห่างจากตัวจังหวัด โดยทางรถยนต์ ๗๕ กิโลเมตร
๒.๒ อาณาเขต
ทิศเหนือ จรดอำเภอพนม อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก จรดอำเภอพระแสง กิ่งอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ทิศใต้ จรดอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก จรดอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา และ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอปลายพระยา เป็นที่ราบสูงมีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมากพื้นที่ของอำเภอถูกขนาบ ด้วยเทือกเขาและเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอ จังหวัดใกล้เคียงเกือบทุกด้านโดยด้านทิศเหนือมีเทือกเขาเขียวเป็นเขตติดต่อ กับอำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านทิศตะวันออกมีเทือกเขาพนมเบญจาเป็นเขตติดต่อกับกิ่งอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอ เขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้านทิศตะวันตกมีเทือกเขาต่อเป็นเขตติดต่อกับอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา และอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่อำเภอปลายพระยาเคยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ไม้มีค่านานาชนิดในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ได้ลดน้อยลง ไปเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการบุกรุกแผ้วถางตัดโค่นป่าไม้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆรวมทั้งการออกสัมปทานป่าไม้และ การออกสัมปทานป่าไม้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันให้กับภาคเอกชนทั้งนี้เนื่องจากในพื้นที่มีสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรม ที่พึ่งพาธรรมชาติรวมทั้งที่ราบบริเวณเชิงเขาต่าง ๆ ซึ่งเหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กาแฟ และพืชผลไม้อื่น ๆ เป็นต้น

๔. สภาพดินฟ้าอากาศ
อำเภอปลายพระยา มีลมมรสุมพัดผ่านทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทำให้มีฝนตกในพื้นที่ตลอดทั้งปี และมีเพียง ๒ ฤดู โดยฤดูร้อนเริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณเดือนเมษายน และฤดูฝนเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงประมาณเดือนตุลาคม ของทุกปี มีอุณหภูมิระหว่าง ๑๗ – ๓๗.๕ องศาเซลเซียส

๕. ลำน้ำที่สำคัญ
ในพื้นที่อำเภอปลายพระยา มีลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่ลำน้ำอีปันซึ่งต้นน้ำเกิดบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาใน เขตอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไหลผ่านพื้นที่เขตตำบลปลายพระยา และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำตาปี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี คลองลาว ต้นน้ำเกิดบริเวณเทือกเขาต่อ ไหลผ่านส่วนกลางของพื้นที่ตำบลเขาต่อ และไหลออกทะเลอันดามันในพื้นที่เขตอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ คลองพันโตน ต้นน้ำเกิดบริเวณภูเขาทองในเขตตำบลเขาเขน ไหลไปบรรจบกับคลองอีปันบริเวณบ้านปากน้ำ ตำบลปลายพระยา บริเวณที่พันโตนไหลไปบรรจบกับคลองอีปัน ชาวบ้านเรียกกันว่า “ปากน้ำ” ปัจจุบันบริเวณนั้นคือ หมู่บ้าน อพป. บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลายพระยา นอกจากนี้มี ห้วย หนอง คลอง บึงเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไปในเขตพื้นที่

๖. สภาพการใช้ที่ดิน
อำเภอปลายพระยา มีพื้นที่ ๔๗๓.๘๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๙๖,๑๖๘ ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้ประมาณ ๙๕,๐๐๐ ไร่ พื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ ๑๙๔,๑๙๗ ไร่ โดยแยกได้ดังนี้
ประเภท จำนวน – ไร ร้อยละของพื้นที่เพาะปลูก
ปาล์มน้ำมัน
๙๒,๓๓๘
๔๗.๕๔
ยางพารา
๑๕,๐๑๓
๑๒.๘๘
กาแฟ
๗,๒๐๑
๓.๗๐
ข้าว
๑๖,๕๐๕
๘.๔๙
สวนผลไม้ต่าง ๆ
๒๔,๘๐๐
๑๒.๗๗
พืชไร่อื่น ๆ
๒๘,๓๔๐
๑๔.๕๙

๗. การปกครองและประชากร
อำเภอปลายพระยา แบ่งการปกครองออกเป็น ๔ ตำบล ๓๑ หมู่บ้าน และมีหมู่บ้านที่กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน มีประชากร ๒๗,๕๙๑ คน
๘. วัฒนธรรมและประเพณี
ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอปลายพระยานับถือศาสนาพุทธเกือบทั้งหมด มีวัดจำนวน ๙ วัด สำนักสงฆ์ จำนวน ๓ แห่ง
๙. การเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมแบบพึ่งพาธรรมชาติ โดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ การปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา กาแฟ และการทำสวนผลไม้
๑๐. การคมนาคม
มีทางหลวงแผ่นดินผ่านเขตอำเภอจำนวน ๓ สาย คือ
* หมายเลข ๔๐๓๕ สาย อ.อ่าวลึก – อ.พระแสง ผ่าน ต.คีรีวง ต.ปลายพระยา ระยะทางที่ผ่านเขตอำเภอ ๓๒ กม.
* หมายเลข ๔๐๑๐ สายเขาต่อ – อ.พนม ผ่านเขต ต.เขาต่อ ระยะทางที่ผ่านเขตอำเภอ ๑๗ กม.
* หมายเลข ๔๑๙๗ สายปลายพระยา – เขาต่อ ผ่านเขต ต.ปลายพระยา ต.เขาต่อ ต.เขาเขน ระยะทาง ๑๖ กม.
๑๑. โครงการชลประทานที่สร้างเสร็จแล้ว
ปัจจุบันอำเภอปลายพระยามีโครงการชลประทานที่สร้างเสร็จแล้วเป็นโครงการ ชลประทานขนาดเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้

ชื่อโครงการ สถานที่ พ.ท.รับประโยชน์-ไร่
ทำนบดินคลองบางเหลียว ม.๕ ต.คีรีวง
๕๐๐
ฝายคลองบางเหียน ม.๑๑ ต.ปลายพระยา
๓๐๐
ฝายคลองปากลาว ม.๕ ต.เขาต่อ
๑,๐๐๐
ฝายคลองบางลังตัง ม.๖ ต.เขาต่อ
๑,๐๐๐
๔. ที่ตั้งและสภาพลำน้ำ
หัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยา ตั้งอยู่ประมาณ เส้นรุ้งที่ ๘( – ๓๐’ – ๔๖” เหนือ เส้นแวง ที่ ๙๘( – ๕0′ – ๓” ตะวันออก อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ อยู่ห่างจากอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ ๖ กม. ตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๕ บริเวณที่ตั้งอ่างเก็บน้ำ เป็นพื้นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา แหล่งกำเนิดต้นน้ำของโครงการนี้ เกิดจากเขาแก้ว และเนินเขาเตี้ย ๆ มีลำห้วยหลายสายไหลมารวมกัน แล้วไหลไปลงคลองพันโตน ที่บ้านปากหยา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ มีน้ำไหลตลอดปี ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงทำนบดินประมาณ ๒๐ กม. ส่วนลาดเทของลำน้ำบริเวณหัวงานประมาณ ๑ : ๑๗๐ พื้นที่รับน้ำลงอ่างวัดจากแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ได้ ประมาณ ๔๔.๐๐ ตร.กม.

ข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยา

ชื่อโครงการ อ่างเก็บน้ำคลองหยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
หมายเลขแผนที่ สเกล ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลำดับชุด L ๗๐๗๑ ระวาง ๔๗๒๖ II พิกัด PMX 817-407
ละติจูด ๘( – ๓๐’ – ๔๖” เหนือ ลองติจูด ๙๘( – ๕0′ – ๓” ตะวันออก
อ่างเก็บน้ำ ลักษณะอุตุนิยมวิทยา พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน ๔๔.๐ ตารางกิโลเมตร ปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ
๒,๐๖๕.๙๐ มม. ปริมาณน้ำไหลในลำน้ำบริเวณที่ตั้งเขื่อน – ม3 ต่อ วินาที ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยปีละ
๔๑.๖ ล้าน ม.3 พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกัก ๐.๗๖ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับสูงสุด ๐.๘๗๒ ตารางกิโลเมตร
ความจุของตะกอน ๐.๐๔ ล้าน ม.3
เขื่อน
เขื่อนประเภท ZONE TYPE สูง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ฐานเขื่อนกว้างที่ระดับท้องน้ำ ๑๑๐.๐๐ เมตร ระดับสันเขื่อน ๗๒.๐๐ เมตร (รทก.) ระดับน้ำสูงสุด ๗๐.๒๐ เมตร (รทก.)
ระดับน้ำเก็บกัก ๖๙.๐๐ เมตร (รทก.)

๕. ระยะเวลาดำเนินการ
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยา กำหนดแผนงานก่อสร้าง ๓ ปี โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๓๓ กำหนดแล้วเสร็จปีงบประมาณ ๒๕๓๕ แต่เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนมีปัญหาเรื่องที่ดิน งานก่อสร้างจึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๓๖
๖. ราคาค่าก่อสร้าง
ราคาค่าก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ
และอาคารประกอบ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น รวมทั้งสิ้น ๗๒,๘๐๓,๔๓๑.- บาท โดยแยกแต่ละ
ปีงบประมาณดังนี้
ปีงบประมาณ ๒๕๓๓ ๒๖,๘๐๐,๘๐๐.- บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๓๔ ๒๘,๐๕๙,๔๐๐.- บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๓๕ ๑๗,๕๐๙,๒๓๑.- บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ ๔๓๔,๐๐๐.- บาท
รวมทั้งสิ้น ๗๒,๘๐๓,๔๓๑.- บาท

๘. พื้นที่ได้รับประโยชน์
ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ๒,๒๐๐ ไร่ โดยสามารถให้ประโยชน์แก่หมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน และโรงเรียน ๑ แห่ง ได้แก่
๘.๑ บ้านปากหยา ม.๘ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ประชากรประมาณ ๗๐ คน จำนวน ๑๓ ครอบครัว
๘.๒ บ้านปากน้ำ ม.๑ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ประชากรประมาณ ๓๐๐ คน จำนวน ๕๓ ครอบครัว
๘.๓ บ้านปากน้ำ ม.๒ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ประชากรประมาณ ๗๕ คน จำนวน ๑๕ ครอบครัว
๘.๔ บ้านปากหยา ม.๓ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ประชากรประมาณ ๑๒๐ คน จำนวน ๒๕ ครอบครัว
๘.๕ บ้านในเขา ม.๒ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ประชากรประมาณ ๒๕๐ คน จำนวน ๕๐ ครอบครัว
๘.๖ โรงเรียนบ้านปากหยา ม.๓ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
นักเรียนประมาณ ๑๓๔ คน ครู ๙ คน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑