Guest Relation

Local news

Published on มิถุนายน 17th, 2014 | by Divali

0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่ความสามัคคีปรองดอง ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่ความสามัคคีปรองดอง ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่

กระบวนการอบรมตามหลักศาสนาผสมผสานกับศาสตร์สมัยใหม่ ผ่านการจัดกิจกรรมด้านจิตวิทยาทำให้เกิดสมาธิและสติปัญญา ส่งผลให้บุคคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานและความรัก ศรัทธาต่อองค์กร หน่วนงาน และวิชาชีพที่ตนปฎิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวะสังคมปัจจุบันและวัฒนธรรมกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเห็นแก่ตัว สร้างโลกส่วนตัว โดยมีเทคโนโลยี่เป็นสื่อกลาง

โดยมีบุคลากรของอาชีวศึกษา 5 สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้แก่
1.วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
2.วิทยาลัยการอาชีพ คลองท่อม
3.วิทยาลัยการอาชีพ อ่าวลึก
4.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่กระบี่

ในระหว่าง วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2557 ณ. วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑