Guest Relation

Local news

Published on มิถุนายน 10th, 2014 | by Divali

0

โครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อประชาชนฟันดี 2557

โครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อประชาชนฟันดี 2557
ณ. หอประชุมโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

โดยมีนายสมาน แสงสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็น ประธานในการเปิดโครงการฯที่ดีและมีประโยชน์ จากการรายงานของวัตถุประสงค์ของงาน จาก นาย วิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ และนายพล คงเสือ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 นายวิกรม จากที่ นายอำเภอเหนือคลอง นายธวัชชัย อัคระวิเชียร ผ. ผ่ายการแพทย์ และอนามัย ร่วมเป็นเกียรติ และกำลังใจ ให้ เจ้าหน้าที่และบุคคลากร ทุกภาคส่วน ในโคงการ ฯ
จากการที่โรงไฟฟ้ากระบี่ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน รอบโรงไฟฟ้ามาโดยตลอด อย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบว่าการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของชุมชนในปัจจุบัน มีความสะดวกมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการเข้ารับบริการ โดยเฉพาการดูแลสุขภาพในช่องปาก ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา รอคอยการเข้ารับบริการ จึงเกิดความไม่สะดวกที่จะดูสุขภาพในช่องปาก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ละเลย หรือไม่ได้แก้ปัญหาสุขภาพในช่องปาก ทำให้มีปัญหามากขึ้น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯ ตระหนักในถึงความสำคัญ ของการดูแลชุมชนรอบดรงไฟฟ้า และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ได้รับการบริการด้านทันตกรรม ส่งเสริมทันตสุขภาพอย่างถูกต้องและทั่วถึง และทำให้ประชาชาชนสนใจดูแลทันตสุขภาพด้วยตยเอง

โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกับฝ่ายแพทย์และอนามัย จึงจัด โคงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อประชาชนฟันดี 2557และได้รับความร่วมมือจากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง

โดยทีมทันตแพทย์ไม่ต่ำกว่า 50 คน จัดให้มีการบริการทางทันตกรรม ได้แก่ ตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน และกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จำนวน 800 -1000 คน ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑