Guest Relation

Very Krabi

Published on กุมภาพันธ์ 5th, 2018 | by Divali

0

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
กิจกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเกาะกลาง 1 โรงแรม ฟร้อน เบย์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่

โดยมีนายสมโภชน์ โชติชูช่วง ปลัดจังหวัด กระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมนาในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวกิจกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และนางกิรดา ลำโครัตน์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ รายงายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่เพิ่มความรู้ ในภาพรวมของตลาดฮาลาล และการเตรียมตัวรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวฮาลาลที่เพิ่มขึ้นทุกปี และข้อมูลจากการสอบถามความต้องการและความสะดวกความเชื่อมั่นของการบริการ และหลังจากสรุปการอบรมทั้งสองวัน นางสาวปาณิสรา สิทธิลาภ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้กล่าวขอบคุณที่ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือการพัฒนาตนเองเพื่อ รองรับตลาดฮาลาลในอนาคตของจังหวัดกระบี่

68SONY DSC69

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มมุสลิมทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันมากขึ้น ประกอบกับกลุมจังหวัดอันดามันได้มีการประชุมหน่วยงานต่าง ๆผุ้ประกอบการและประชาชน ได้มีการนำเสนอเรื่องการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวฮาลาล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น

เริ่มตั้งแต่การให้บริการด้านโรงแรม การคมนาคม ร้านอาหาร รวมทั้งการให้ความบันเทิงต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล เพื่อสร้างความพร้อมการรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวมุสลิม จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวมุสลิม

ซึ่งเป็นตลาดการท่องเที่ยวสำหรับคนมุสลิม ที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี พื้นที่รองรับการท่องเที่ยวในประเทศที่เป็นมุสลิมด้วยกัน อันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกคือประเทศมาเลเซีย ในขณะที่ประเทศไทยเป็นอันดับ ที่ 18 ในภาพรวมของโลก และประเทศที่ไม่ได้เป็นประเทศมุสลิมแต่มีนักท่องเที่ยวมุสลิม มีเป้าหมายเข้ามาท่องเที่ยว ประเทศไทย เป็นอันดับ สองรองจากประเทศสิงคโปร์

707172

กิจกรรมจัดนี้จัดขึ้น 3 รุ่น มีผู้เข้าร่วมการอบรม รับข้อมูล ข่าวสาร ประมาณ 150 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ร้านอาหาร การท่องเที่ยวธุรกิจและการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจการสปา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจ โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ อ.สุชาติ ฉันสำราญ อาจารย์ ฮุสเซ็น นิยมเดชา และผุ้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการอิสลาม ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการขออนุญาต ตรารับรองฮาลาลเพื่อให้ความรู้หลักการในด้านศาสนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานฮาลาล

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
กิจกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จึงเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ที่ทำโครงการส่วนการพัฒนา นอกเหนือจากองค์ความรู้ด้านภาษา ที่มีการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับผุ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑