Guest Relation

Very Krabi

Published on มิถุนายน 19th, 2017 | by Divali

0

โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานประชาสัมพันธ์.กระบี่ จัดกิจกรรมนำคณะสื่อมวลชนและเครือข่ายอาสาสมัครประจำหมู่บ้านกว่า 60 คน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริตามโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ นำคณะสื่อมวลชนและเครือข่ายอาสาสมัครประจำหมู่บ้านกว่า 60 คน ศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ สัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่
10129
โดย มีนายสำเริง ปานศรี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการพระราชดำริที่ศูนย์ฯดำเนินการ และนายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดโครงการฯ
หลังจากนั้นวิทยากรนำคณะได้เยี่ยมชมศูนย์ฯ แล้วคณะได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ รับประทานอาหารเที่ยงที่ครัวสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคบ่ายมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ” บรรยายให้ความรู้เรื่อง “สวนธรรมชาติสมุนไพรในบ้านพ่อ” โดยนางสาวสุชัญญานมาศ สุขาพันธ์ เกษตรกรปราดเปรื่องด้านปุ๋ยอินทรีย์ Smart Farmer การบรรยายให้ความรู้เรื่องบันไดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และนายพิศิษฎ์ เป็ดทอง Smart Farmer เกษตรกรทำเกษตรในรูปแบบผสมผสาน ปลูกพืชหลายๆชนิดในพื้นที่ ทำให้ได้รับผลผลิตต่อเนื่องทั้งปี นอกจากนี้ได้ทำสวนกาแฟ ผลิตกาแฟขี้ชะมด กล้วยหอมทอง มะละกอ อนุรักษ์ผึ้งโพรงไทย การเลี้ยงไก่
10099101
นอกจากนั้นได้มีการเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากผลผลิตในสวนเกษตรอินทรีย์สาธิต เช่นการทำแชมพู น้ำยาล้างจาน สบู่ และการสาธิตการจับผึ้ง โดยวิทยากรชุมชน โดยได้รับความสนใจจากคณะเป็นอย่างดี
นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริตามโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ขยายผลโครงการพระราชดำริจังหวัดกระบี่
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยใช่หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนา จึงได้จัดการสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์นำองค์กรความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลไปสู่หมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่จะเป็น จากการดำรงชีพพื้นฐานของวิถีชีวิตดั้งเดิมในสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ทุกระดับ โดยเป็นการปฏิบัติตนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน เป็นการมองโลกเชิงระบบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ้งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิฤตเศรษฐกิจ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนตลอดไป ” ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ กล่าว

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑