Guest Relation

Very Krabi

Published on มกราคม 6th, 2015 | by Divali

0

“โครงการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชนคนกระบี่พันธุ์ดี ครั้งที่ 5”

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ คณะที่ปรึกษาด้านนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนิน “โครงการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชนคนกระบี่พันธุ์ดี ครั้งที่ 5” โดยจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 8 – 12 ปี ที่มีสรีระรูปร่างแข็งแรง สมบูรณ์ สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีบุคลิกภาพที่ดี และมีปฏิภาณไหวพริบ เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนคนกระบี่ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตั้งแต่เยาว์วัย อันจะมีผลให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน และได้กำหนดการมอบรางวัลในงานปีใหม่และงานกาชาดของจังหวัดกระบี่ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ตัดสินผลการประกวดเยาวชนคนกระบี่พันธุ์ดี ครั้งที่ 5 ดังต่อไปนี้

1. ประเภทหญิง

1.1 รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงณิชารีย์ เผือกธารา โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง

1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เด็กหญิงอัจฉริยา แป้นจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองหิน

1.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เด็กหญิงปวีณา ชนะกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1

1.4 รางวัลชมเชย
เด็กหญิงวริษา หมันการ โรงเรียนบ้านคลองหิน

2. ประเภทชาย

2.1 รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายธราธร แจ้งเศรษฐ์ โรงเรียนบ้านคลองนิน

2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เด็กชายนันทพล แก้วเล็ก โรงเรียนเจริญวิชช์

2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เด็กชายวทฤธิ อำนาจ โรงเรียนวัดภูมิบรรพต

2.4 รางวัลชมเชย
เด็กชายภูผา เล็กกุล โรงเรียนบ้านหนองกก

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ตามลำดับ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑