Guest Relation

Local news

Published on กุมภาพันธ์ 2nd, 2018 | by Divali

0

“โครงการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

“โครงการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK”
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะ พีพี

ด้วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายส่งเสริมโครงการกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันให้เกิดความตื่นตัวในการดูแลและพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ให้สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว จึงมีนโยบายให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินโครงการกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK” โดยบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว จัดอาสาสมัครเพื่อรักษาความสะอาดของห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ

8

นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK” โดยมีนางสาวปาณิสรา สิทธิลาภ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ในนามของผู้ดำเนินโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของ “โครงการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK”

ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ” จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่มีความพร้อม และความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม รวมถึงวิถีชุมชนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชายหาดนพรัตน์ธารา และหาดอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีชายทะเลที่สวยงาม เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อนแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยว ชาวยุโรป และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสเกนดิเนเวีย ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เข้ามาพักผ่อนและท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานาน

ทำให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดกระบี่ เป็นจำนวนมาก การให้บริการห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ก็เป็นการสร้างการบริการที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง ทำให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความประทับใจ แต่สิ่งสำคัญคือ ห้องน้ำต้องสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานด้วย โดยในวันนี้เราได้บูรณาการ ร่วมมือกับทุกๆ ภาคส่วน ให้มีการรนณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK”

โดยจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ขอขอบคุณ หน่วยงานทุกภาคส่วน และอาสาสมัครทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯ และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ “

                    4                                                                                                                  6

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น เป็นอย่างดี อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ตำรวจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง มาร่วมสร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาด ห้องน้ำในพื้นที่ท่องเที่ยว ของกระบี่ ซึ่งการเปิดกิจกรรมวันนี้ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะ พีพี เป็นพื้นที่ แรก และจะขยายการดูแลไปทุก ๆ พื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑