Guest Relation

Very Krabi

Published on มิถุนายน 23rd, 2015 | by Divali

0

“โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2558

นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วยนายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายณัฐสิทธิ์ ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด นายสุชาติ สืบเหตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวพรทิพย์ ศรีพะเนิน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตตำบลไสไทย เพื่อออกตรวจเยี่ยมนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพ เขียนคำขวัญ และเขียนเรียงความ “โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2558

นายประจักษ์ สาระวารี รององค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองกก โรงเรียนบ้านไสไทย โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ โรงเรียนวิทยาการอิสลาม โรงเรียนมัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ทั้ง ๔ ศูนย์

จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 โดยเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลไสไทย ได้ร่วมแสดงออกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ ได้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด ช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นภูมิคุ้มกันช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง อยู่อย่างมีความสุขต่อไป

“โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 โดยกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลนักเรียน ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเด็กดีศรีไสไทย ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ท่าเรือ) ในวันที่ 30 มิถุนายน นี้

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑