Guest Relation

Very Krabi

Published on ธันวาคม 18th, 2014 | by Divali

0

โครงการพัฒนาเครื่องมือการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการพัฒนาเครื่องมือการสอบมาตรฐานวิชาชีพ……อาชัวศึกษาจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2557. ณ.ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารปฏิบัติการโรงแรม…วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้สามารถปฏิบัติงานอาชีพได้ รวมทั้งมีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการศึกษา

โดยมีมาตรฐานวิชาชีพเป็นเกณฑ์ชี้วัดระดับมาตรฐานวิชาชีพประจำสาขาของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินการทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพนั้น จำเป็นต้องมีการจัดทำเป็นเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการกำหนดคุณภาพของผู้เรียนที่จะสำเร็จการศึกษาสู่ตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ ตลอดจนสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

อาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จึงได้จัดโครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีคณะครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ จำนวน 55 คน จาก 15 สาขาวิชา และผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ จำนวน 18 ท่าน เข้าร่วมประชุม และได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ และได้รับความร่วมมืออย่างดี จากคณะกรรมการจัดอบรมทุกฝ่าย

ภาพและข่าว  : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิค กระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑