Guest Relation

Very Krabi

Published on มกราคม 12th, 2014 | by Divali

0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

DSCF1251DSCF1250DSCF1268

 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นความั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงของโรงไฟฟ้ากระบี่  ระยะการดำเนินการ ปี พ.ศ. 2553 – 2556   การสร้างให้คนมีนิสัยรักการอ่านและมีโอกาสเข้าถึงความรู้ ข้อมูล ที่จำเป้นต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ จึงเป้นเรื่องสำคัญ ทำให้คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยสำนักพิมพ์ผีเสื้อและขบวนองค์กรชุมชน จ.กระบี่จัดทำโครงการนี้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายมัสยิดนำร่องใน อ. เหนือคลอง จ.กระบี่ เพือส่งเสริมการอ่านและนำความรู้ไปประยุกต์ทางด้านการพัฒนาสุขภาพ วิถีดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ การปฏิบัติทางศาสนธรรม โดยเชื่อมประสานกับเครือข่าย ชุมชนที่ทำแผนชัวิต แผนแม่บมชุมชน รวมทั้งการพัฒนาตำบลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามกรอบการทำงานสนับสนุนชุมชนและสังคมเพื่อให้เป้นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างรับผืดชอบ ( Corporate Social Responsibility – CSR  )

หนึ่งในแผนงานที่ตำบลเหนือคลอง คือแผนพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมความรู้ด้วยระบบหนังสือหมุนเวียน

มีวัตถุประสงค์ : สร้างความเข้มแข็งของกรรมการมัสยิดเพื่อให้สามารถบริหารระบบหนังสือหมุนเวียนด้วยตนเอง รวมทั้งสนับสนุนหนังสือตามความต้องการของชุมชน สร้างเครือข่ายมัสยิดทั้ง 32 แห่งใน อ.เหนือคลองอันจะนำไปสู่อำเภอแห่งการอ่านและนำแนวคิดไปต่อยอดไปยังมัสยิดทั้งจังหวัดกระบี่  และส่งเสริมการแปลงความรู้สู่การปฎิบัติ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและอาชีพที่มั่นคงให้ประชาชน

อนึ่ง มัสยิด บ้านคลองหวายเล็ก ต. คลองขนาน อ. เหนือคลอง เป้น หนึ่ง ในมัสยิ ตามโครงการระบบหนังสือหมุนเวียน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑