Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 26th, 2014 | by Divali

0

โครงการฝึกอบรมครูระดับประถมศึกษา “การสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์” (Concentrated Language Encounter-CLE)

โครงการฝึกอบรมครูระดับประถมศึกษา “การสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์” (Concentrated Language Encounter-CLE)

จังหวัดกระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและต่างชาติ โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ ในปี 2558 ประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วย 10 ประเทศของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ จะมีการบังคับใช้กฎบัตรอาเซียนอย่างสมบูรณ์ และกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการที่จะใช้ในการสื่อสารในประชาคมอาเซียน

จึงเห็นความจำเป็นในการสอนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงศึกษาธิการได้นำวิธีการสอนภาษาแบบมุ่งเน้นประสบการณ์” (Concentrated Language Encounter-CLE) มาใช้ในการสอนนักเรียนระดับประถมต้น แต่ยังไม่ได้ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร เพราะขาดครูที่จะสามารถสอนด้วยวิธีนี้ได้ จึงเห็นความจำเป็นในการฝึกอบรมครู เพื่อนำร่องในจังหวัดกระบี่

1. เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษให้ครูระดับประถมศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพให้เยาวชนเรียนรู้โดยให้รู้จักคิด เข้าใจ วิเคราะห์ สรุป เขียน สื่อสารได้ และในที่สุดจะเป็นผู้รักการอ่าน และนำวิธีการนี้ไปใช้ในการเรียนรู้ด้านอื่นๆได้ตลอดชีวิต
3. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิธีดำเนินการ

1. สำรวจความต้องการของโรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
2. ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ ในการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องที่จะเข้ารับการอบรม 60 โรงเรียน (ครู 120 คน)
3. ดำเนินการหาทุนสนับสนุนจากสโมสรโรตารีในต่างประเทศและจากมูลนิธิโรตารีสากล
4. จัดอบรมวิธีการสอนให้ครูระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ 120 คน
5. ประเมินผลการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 3 ปี

สนับสนุนโดยมูลนิธิโรตารี มูลนิธิโรตารีภาค 3330 โรตารีสากล และสโมสรโรตารี Port Pirie ภาค 9500 จากประเทศออสเตรเลีย

จัดอบรมที่โรงแรมพาวิลเลียน ควีนส์ เบย์ – อ่าวนาง ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2557 ให้คุณครูที่สอนภาษาอังกฤษชั้น ป 2 ของโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ จำนวน 120 คน 83 โรงเรียน

สโมสรโรตารี่ ตั้งใจให้ส่งโรงเรียนละ 2 คนรวม 60 โรงเรียนเพื่อช่วยกัน แต่บางโรงเรียนมีครูสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมคนเดียว จึงส่งได้คนเดียว

การกำหนดการอบรม จะมีการฝึกสอนด้วย ฉะนั้นผู้เข้าอบรมคือคุณครูที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้ประสานและคัดมา

เพราะครูผู้เข้าอบรมจะต้องนำวิธีการที่อบรมนี้ไปสอน อย่างน้อยๆเป็นเวลา 3 ปี โดยสมาชิกโรตารีอาสาและศึกษานิเทศก์จะต้องออกเยี่ยม/ประเมินสถานการณ์เป็นเวลา 3 ปี

******ล่าสุดมีคุณครูที่สนใจเข้าอบรม ติดต่อสมาชิกโรตารีมา แต่เราก็รับไม่ได้ เพราะเต็มจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว ****

CLE Training Pragram in Krabi

***Seauesday, 1 April, 2014

08.00 – 09.00 Registration
09.00 – 10.00 Opening Session
09.00 – 09.05 Welcome remarks by organizing committee chair
09.05 – 09.10 Opening the seminar by District Governor
09.10 – 09.15 Introduction of honorable guests, Rotarians and participants
09.15 – 09.25 Welcome remarks by Krabi Provincial Governor
09.25 – 09.35 Report by Program Coordinator PDG. Wichai Maneewacharakiet
09.35 – 10.05 Speech by District Governor on “Rotary and Education”
10.05 – 10.30 Coffee Break
10.30 – 12.00 Principles and Theory of CLE Teaching (RIDN DR. Saowalak Rattanavich)
12.00 – 13.00 Lunch Break
13.00 – 15.00 Principles and Theory of CLE Teaching (Cont.) (Dr. Saowalak)
15.00 – 15.30 Coffee Break
15.30 – 17.00 CLE Processes (Dr. Saowalak)

Night Session
19.00 – 20.30 Atmosphere & Classroom Management (songs, preparation of materials & medias) (Trainer Team)

***Wednesday, 2 April, 2014

08.30 – 09.00 Preview of CLE Teaching Steps ( 1 & 2, 3& 4) (Dr. Saowalak Rattanavich)
09.00 – 10.00 Demonstration of CLE Teaching, Step 1 & 2 (Dr. Saowalak Rattanavich)
10.00 – 10.30 Coffee Break
10.30 – 12.00 Demonstration of CLE Teaching ,Step 3 & 4 (Dr. Saowalak Rattanavich)
12.00 – 13.00 Lunch Break
13.00 – 14.30 Group Teaching Practice, Step 1 & 2 (Separate into 5 groups under supervision of Group trainer leaders)
14.30 – 15.00 Coffee Break
15.00 – 16.30 Discussion on Teaching Problems and Resolution , Step 1-2 ; Preparation for teaching steps 3
– 4 ( Moderated by Dr. Saowalak Rattanavich)

Night Session

18.30 – 20.30 How to Make a Big Book and Remedial Teaching (Assistant Professor Kitda and Trainer team)

***Thursday, 3 April, 2014

8.30-9.00 Review teaching steps 3-4.
9.00-10.30 Group Teaching Practice, Step 3 & 4 (Supervised by group training leaders)
10.30-11.00 Coffee Break
11.00 – 12.00 Demonstration of CLE Teaching, Step 5 ( Ajarn Dabusawee )
12.00 – 13.00 Lunch Break
13.00 – 14.30 Demonstration of How to Unit (Step 1&2) (Dr. Pornmimol Prasongporn)
14.30 – 15.00 Coffee Break
15.00 – 17.00 Discussion on Teaching Problems and Resolutions, Steps 3-4; (Modrated by Dr. Saowalak); Elaboration of teaching step 5 (Using games for language skill development ) by Ajarn Dabusawee

Night Session
18.30 – 21.30 Party

***Friday, 4 April, 2014

09.00 – 10.30 CLE Group Teaching Practice , Step 5 (Supervised by group training leaders)
10.30 – 11.00 Coffee Break
11.00 – 12.30 Language Testing & Program Evaluation (Dr. Saowalak)
12.30 – 13.30 Lunch Break
13.30 – 14.30 Discussion, Q&A and Conclusion (Moderated by Dr. Saowalak)

14.30 – 15.40 Closing Session
14.30 – 14.40 Summary Report (PDG Wichai)
14.40 – 15.10 Certificate Presentation
15.10 – 15.30 Testimonial speech by key- personnel representative
15.30 – 15.40 Vote of thanks and closing by District Governor
15.40 – 16.10 Coffee Break

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑