Guest Relation

Local news

Published on กรกฎาคม 27th, 2017 | by Divali

0

” โครงการประชาร่วมใจปลูกข้าวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะไทร และเครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลปกาสัย

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
เวลา 9.00 -12.00 น
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าภาคใต้ นำโดย นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ้และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมกิจกรรม
” โครงการประชาร่วมใจปลูกข้าวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะไทร และเครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลปกาสัย (บ้านนายพิชิต ชูมณี 223 หมู่ 9 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่)
 1133
นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานเปิดงาน โดยมีเกษตรจังหวัดกระบี่ พลังงานจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบ ี่ประมงอำเภอเหนือคลอง หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงนักเรียนในเขตใกล้เคียง เช่น โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม โรงเรียนบ้านคลองรั้ว โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ โรงเรียนพิทยานุสรณ์กระบี่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
มีกิจกรรมแข่งขันดำนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเรียนรู้ประเพณีการปลูกข้าว(ดำนา) สืบสานวัฒนธรรมการดำนาของหมู่บ้าน
โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเหนือคลองและภริยา นายวิมลไชย มงคล หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ และนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ ลงดำนากับชุมชน
ภายในงานมี ซุ้มกิจกรรมพลังงานทดแทนชุมชน ” พลังงานบ้านทุ่ง @ กระบี่ ” ของสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
นอกจากนี้ มีกิจกรรมให้เด็กนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยให้เด็กผู้ชายแข่งขันจับปลาไหลและเด็กผู้หญิงแข่งขันเก็บหอยขม
เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑