Guest Relation

Very Krabi

Published on กันยายน 7th, 2015 | by Divali

0

โครงการธนาคาร เพื่อเด็กกระบี่พันธุ์ดี

โครงการธนาคาร เพื่อเด็กกระบี่พันธุ์ดี

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ชมรมผู้เลี้ยงแพะและสำนักงานปศุศัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะ โดยใช้ความรู้ ในการเพิ่มการผลิตลูกแพะ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยของอาหาร เพื่อเด็กกระบี่ได้มีนมแพะดื่มจะได้มีร่างกายที่แข็งแรง สติปัญญาดีเพราะโภชนาการของเด็กในปฐมวัยเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะการดื่มนม

โครงการเลี้ยงแพะเพื่อเด็กกระบี่พันธฺุดี เริ่มมาตั้งแต่ ปี 2554โดยความร่วมมือของสภาการศึกษาและศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตร ปัจจุบันได้พิจารณาโครงการขึ้นมาใหม่โดยความอนุเคราะห์ของสำนักงานปศุสัตว์กระบี่ มอบหมายให้ปศุสัตว์คลองท่อม นายศรีสุวรรณ ค้าของและสภาเกษตรกรกระบี่ ชมรมผู้เลี้ยงแพะ จัดทำโครงการธนาคารแพะเพื่อเด็กกระบี่พันธุ์ดี

นอกจากนี้ยังมี นายมนูญ รามบุตร นายกสมาคมการค้าฮาลาลอาเซี่ยน ร่วมให้ข้อมูล ผลักดันให้มีการแปรรูปเป็นสินค้า อาหารฮาลาล เพิ่อตอบสนองการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวฮาลาลของจังหวัดกระบี่ และสอดคล้องตามวาระ กระบี่ ข้อ 7 เพื่อเพิ่มประชากรแพะในจังหวัดกระบี่ ” กระบี่ เมื่องแพะ ” และข้อ 12 ที่สนับสนุนให้เด็กกระบี่มีร่างกายแข็งแรงและสติปัญญาดี

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑