Guest Relation

Very Krabi

Published on กุมภาพันธ์ 24th, 2015 | by Divali

0

โครงการกระบี่ปลอดโฟม….2558…

โครงการกระบี่ปลอดโฟม….2558…

นายณรงค์ วุ่นซิ่ว รองผุ้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการกระบี่ปลอดโฟม 2558 ณ. ห้องปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

จากการที่หอการค้าจังหวัดกระบี่ได้บริหารถนนคนเดินกระบี่ ให้ปลอดโฟม 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่นำร่องของจังหวัดกระบี่ และได้ขยายผล จัดทำโครงการกระบี่ปลอดโฟม มาตั้งแต่ปี 2553

ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบและได้มีการจัดทำบันทึก ความเข้าใจและข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าที่ใช้กล่องโฟม ผู้ประกอบการค้าที่ใช้กล่องวัสดุธรรมชาติทดแทนกล่องโฟม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา เพื่อให้มีการลด ละเลิกใช้กล่องโฟม เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกทั้งเป็นการลดขยะอีกด้วย

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการกระบี่ปลอดโฟม อย่างต่อเนื่อง ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาทำงานจากหลายภาคส่วน เป็นการร่วม มือ ร่วมคิด ร่วมทำโครงการ เพื่อสุขภาวะ ที่ดี ของประชาชน ขาวกระบี่ ซึ่งสอดคล้องกับ 12 วาระกระบี่ เมืองคุณภาพ

แนวทางสำหรับขับเคลื่อนโครงการ ที่ถนนคนเดินกระบี่เป็นต้นแบบนำร่องปลอดโฟม 100 เปอร์เซ็นต์ และสามารถทำได้อย่างได้ผลและเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้ ก็คือหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำร่อง กล้าทำ อย่างเช่นงานปีใหม่และกาชาด งานสงกรานต์ หรืองานรักษ์อ่าวลึก งานลานตาลันตา งานเทศกาลท่องเที่ยวหนองทะเล จะต้องอยู่ในเงื่อนไข ไม่ให้แม่ค้า ใช้กล่องโฟมเป็นภาชนะใส่อาหาร

การเริ่มที่ต้นแบบอย่างจริงจัง พร้อมให้ ความรุ้ และเข้าใจ ถึงอันตรายจาก การนำกล่องโฟม มาบรรจุอาหาร การทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้ ทกคนตระหนัก ถึงภัยจากโฟม สมำ่ เสมอ เป็น วิธีหนึ่ง ที่สามารถทำได้ ในเบื้องต้น

การดูแลเอาใจใส่ และการมีส่วนร่วม ของผุ้ซื้อและผู้ขาย การร่วมมือ ของโรงเรียนและ ผุ้ปกครอง ช่วยกันดูแล ภาชนะใส่อาหาร หน้าโรงเรียน ทุกๆที่ ต้องมีการเข้ามาควบคุมและจัดระเบียบ ต้องมีข้อตกลงของผุ้ที่ให้เช่าที่ หรือผุ้ดูแลเขต ค้าขาย เหล่านั้น ให้ทำข้อตกลง เรื่องความปลอดภัยในการบริโภค…เพราะเด็ก สุขภาพดี ไม่มีโรค เป็นคนที่มีคุณภาพ ในอนาคตการแก้ปัญหา ต่างๆ ต้องปฏิบัติได้ และต้องทำทันที ไม่ต้องประชุม วางแผนงาน นาน เพราะ ภาครัฐ มีวาระ ที่ต้องทำ โดยภาระ หน้าที่ และทำได้ โดย ข้อบัญญัติ ทุกองค์กร แต่การที่ไม่ได้ทำจริงจัง ทำแค่วาระงบประมาณนั้น ทำให้การแก้ปัญหาต่างๆ ยิ่งเป็น ปัญหา

และจากประชุมของจังหวัด โดยมีนายทรงพล สวสดิ์ธรรม ได้ประชุมร่วมกับนายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหาร คณะที่3 (สสส.)พร้อมด้วย นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผอ.สำนัก 1,น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผอ.สำนัก 3,นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผอ.สำนัก 4,นายธวัชชัย ฟักอังกูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 ฯเดินทางมายังพื้นที่ จ.กระบี่ โดยการประสานจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.กระบี่

เพื่อร่วมหารือการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในจังหวัดกระบี่ ในโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอโครงการ เข้าร่วมหารือ เพื่อนำส่งโครงการเข้าสู่การพิจารณ่าและสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) ได้เปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงานสามารถเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก เพื่อของบประมาณจาก สสส.ได้ไม่เกิน 200,000 บาท

ซึ่งจะทราบผลการพิจารณาภายใน 60 วันที่ สสส.ได้รับโครงการ สามารถ เปิดเข้าไปโหลดรายละเอียดเงื่อนไข รวมทั้งแบบเสนอโครงการได้ทางwww.thaihealth.or.th แล้วเข้าไปที่ ประกาศทุน/ทั่วไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑