Guest Relation

Energy

Published on ตุลาคม 16th, 2013 | by Divali

0

แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพ จากโรงไฟฟ้าชีวมวล

เลขาธิการ คสช. เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพ จากโรงไฟฟ้าชีวมวล ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ มอบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันที ปรับเงื่อนไขออกใบอนุญาตและผังเมือง หวังแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างสุขภาวะชุมชน นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง “การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล” และแผนการขับเคลื่อนมติฯ ตามที่ นาย พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เสนอ และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปดำเนินการต่อเนื่อง
เรื่องนี้เกิดขึ้นจากเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบกำหนดให้เป็นระเบียบวาระการประชุมแล้ว ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานวิชาการที่มีนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธาน มีตัวแทนจากทุกหน่วยงานของรัฐ นักวิชาการและผู้แทนจากภาคประชาชนร่วมเป็นคณะทำงาน ได้ร่วมกันพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย แล้วนำไปจัดกระบวนการรับฟังความเห็นทั่วประเทศ และนำเข้าสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเมื่อปลายปี ๒๕๕๕ และได้มีฉันทามติร่วมกัน จึงเห็นได้ว่ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องนี้ เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชน และเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษเพื่อประโยชน์ของประชาชน
สำหรับ มาตรการป้องและลดผลกระทบตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จำแนกเป็น ๔ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาพลังงานและแผนแม่บทพลังงานชีวมวลระดับจังหวัด การจัดแบ่งประเภทโรงไฟฟ้าตามกฎหมายโรงงาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินใน ผังเมือง การพัฒนามาตรการทางกฎหมาย ที่ให้มีการนามาตรการต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมสาหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง) การพิจารณากำหนดให้กิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน โดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับชุมชน (Community Health Impact Assessment: CHIA) เป็นเครื่องมือ
มี ๒ ประเด็นที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเพิ่มเติม นั่นคือ ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดให้มีการลดละเลิกการใช้ถ่านหินเป็นเชื่อเพลิงของ โรงไฟฟ้าชีวมวล และประเด็นเรื่องการประกาศ ให้การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้น ได้มอบให้กระทรวงพลังงานและสกพ.ปรับปรุง CoP ให้ครอบคลุมการการจัดการมลพิษให้รอบด้านมากขึ้น รวมทั้งมอบหมายให้ กรมอนามัยศึกษาผลกระทบจากโรงไฟฟ้า แล้วนำมาพิจารณาประกอบการประกาศเป็นกิจการที่เป็นอันตรายตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป
ภายหลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีออกมา ทาง สช. จะได้ประสานงานการทำงานกับหน่วยงานรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันนำมติคณะรัฐมนตรีนี้ไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็น รูปธรรมต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้เป็นกระบวนการพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑