Guest Relation

Local news

Published on ตุลาคม 31st, 2017 | by Divali

0

แถลงข่าวงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๐

งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ผู้ร่วมแถลงข่าว
๑. นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
๒. นายเอกวิทย์ ภิญโญธรรมโนทัย
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
๓. นายอภิชัย อรัญญิก
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่

222222222
นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ”  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ หอการค้าจังหวัดกระบี่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นงานลอยกระทง ซึ่งได้จัดงานลอยกระทงมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ปีนี้ถือเป็นปีที่ ๑๒ ของการจัดงาน การจัดงานปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานพระอาทิตย์ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนเกิดความซาบซึ้งและตระหนักในความสำคัญ
เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความสมัครสามานสามัคคีในชุมชน
๒.เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่
สืบไป
๓.เพื่อให้วัฒนธรรมไทยมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจ และสังคมในท้องถิ่น
๔.เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน เด็กเยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรม และช่วยกันรักษา ทำนุบำรุงศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ
๕.เพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
๖.เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
๗.เพื่อให้เด็กเยาวชน ประชาชน เรียนรู้ถึงมรดกไทย

กิจกรรมการจัดงาน ประกอบด้วย
๑.พิธีบวงสรวงพระแม่คงคา การแสดงจาก นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ และศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีมโนราห์ และลิเกป่า
๒.การโชว์กระทงจากผู้ประกอบการโรงแรม สถานศึกษา หน่วยงานราชการ ร้านค้า และภาคเอกชน

ความพร้อมในเรื่องของสถานที่
ที่จอดรถของผู้มาร่วมงาน สามารถจอดได้ทั้งบริเวณด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และบริเวณท่าเทียบเรือโดยสารปากคลองจิหลาด ซึ่งสามารถรองรับรถได้เป็นจำนวนมาก
สถานที่ลอยกระทง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับ ลอยกระทง โดยจะทำสะพานยื่นออกไปในทะเล บริเวณหน้าลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ และนักจัดรายการวิทยุรายการต่างๆ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ “

4444444

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นายเอกวิทย์ ภิญโญธรรมโนทัย กล่าวว่า  ”  การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ หอการค้าจังหวัดกระบี่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้กำหนดจัดงานลอยเป็นประจำทุกปี ถือว่าเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ได้อีกทางหนึ่ง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง ก็จะได้มีโอกาส มาเที่ยวมาชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทย เป็นประเพณีแห่งสายน้ำสืบทอดวัฒนธรรมมาแต่บรรพบุรุษ เพื่อสักการบูชาพระแม่คงคาที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวไทย ให้อุดมสมบูรณ์ตามวิถีชีวิตเกษตรกรรม ภาพรวมการให้ความร่วมมือส่งกระทงเข้าร่วมโชว์ของผู้ประกอบการโรงแรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงแรม ซึ่งแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมภายในโรงแรมอยู่แล้ว แต่ก็ยังสละภารกิจต่างๆ มาร่วมกิจกรรมนี้ การจัดงานลอยกระทงเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติอีกทางหนึ่ง ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้กลับมาก็จะเป็นผลประโยชน์โดยรวมของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในอนาคต “

สถานประกอบการที่ส่งกระทงเข้าร่วมแสดง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ มีดังนี้

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
2 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่
4 องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
5 ณัฐฐาวารี น้ำพุร้อน รีสอร์ท แอนด์ สปา
6 บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขากระบี่
7 บริษัทอ่าวนางแทรเวล จำกัด
8 โรงแรมซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
9 โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
10 โรงแรมแน๊บ กระบี่
11 โรงแรมพระนางอินน์
12 โรงแรมพีช ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
13 โรงแรมไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท
14 โรงแรมอ่าวนางคลิฟฟ์ บีช รีสอร์ท
15 โรงแรมอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
16 โรงแรมบลูโซเทล กระบี่

1111111

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ นายอภิชัย อรัญญิก กล่าวว่า  ” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์

– ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่
– การจัดงานลอยกระทงวิถีไทย เน้นการแต่งกายแบบไทยๆ และให้รางวัลผุ้เข้าร่วมงานที่แต่งตัวแบบไทย ในการลอยกระทง
– เพื่อประชาสัมพันธ์จุดขาย สถานที่สำหรับลอยกระทงที่มีความเป็นธรรมชาติ มีที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรม  “

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑