Guest Relation

Energy

Published on กรกฎาคม 31st, 2016 | by Divali

0

เริ่มแล้วสำหรับงาน Thailand Industry Expo 2016 “มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี”

นายกรัฐมนตรีได้มาเยี่ยมชมร้านนิทรรศการ กฟผ. ที่ได้นำเอาโครงการเฉลิมพระเกียติฯ ต่างๆ รวมทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยี, นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 นำมาจัดแสดงให้ชมกัน

ระหว่างวันที่ 26-31 ก.ค. 59 ณ ชาเเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี มาเที่ยวชมซื้อสินค้าและได้ความรู้

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.) เปิดเผยว่า ภายในนิทรรศการของ กฟผ. จัดแสดงแบ่งทั้งหมด ๔ โซน

โซนที่ ๑ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบไปด้วย โครงการพระผู้ทรงเป็นวิศวกรนักพัฒนาแห่งแผ่นดิน ที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งจัดแสดงโครงการ อพ.สธ. ภายใต้วิสัยทัศน์ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่ารอบเขื่อนอย่างเห็นคุณค่า”

โซนที่ ๒ นวัตกรรมเทคโนโลยี กฟผ. ประกอบไปด้วย โครงการรถไฟฟ้าดัดแปลง โดยร่วมมือกับ สวทช. นำรถยนต์ที่มีในท้องตลาดมาดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า ปราศจากการใช้เครื่องยนต์ และโครงการเครื่องบรรจุแบตเตอรี่จากแผงโซล่าเซลล์คุณภาพสูง โดยสามารถบรรจุแบตเตอรี่ได้แม้มีแสงน้อย ทำให้มีชั่วโมงการทำงานมากขึ้น ได้กระแสไฟมากขึ้น

โซนที่ ๓ นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์ โดย กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัยเรื่อง “การศึกษาและทดลองประยุกษ์ใช้ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี”ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โซนที่ ๔ ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ประกอบไปด้วย โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยร่วมมือกับ กฟน. และ กฟภ. รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพภายใต้โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑