Guest Relation

Energy

Published on มกราคม 7th, 2016 | by Divali

0

เยาวชน EGAT Envi. Camp กระบี่ ดูงานแม่เมาะ..16-18-ธ.ค. 2558

สืบเนื่องจาก     “โครงการค่ายเยาวชน  EGAT Envi. Camp ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่” จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 13-14 และ 15-16 ตุลาคม 2558 . ทำให้ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม การสร้างสรรค์ แนวคิด โรงไฟฟ้า ในฝัน โรงไฟฟาในอนาคต ที่ได้รับรางวัล กลุ่ม ประมาณ 20 คน มีโอกาส ไปศึกษาดูงาน ที่โรงไฟฟ้า แม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พร้อมกับคณะครุ และผู้สนับสนุน อาทิเช่น สภาการศีกษาจังหวัดกระบี่ เขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ และโรงเรียน กวดวิชา แม็คกระบี่ ของดร.หนึ่ง..โดยมีการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนการเดินทางไปศึกษา ดุงานในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2558.

ในการศึกษาดุงานครั้งนี้ คณะ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีโอกาสได้ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า แม่เมาะ ได้รับการฟังบรรยาย เรื่อง ความเป็นมาของโรงไฟฟ้า แม่เมาะ ในเรื่องการดำเนินงาน ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า แหล่ง เชื้อเพลิงในการผลิตตลอดจนอุปสรรคและปัญหา และแนวทางการแก้ไข ในการอยุ่ร่วมกับชุมชน รอบโรงไฟฟ้า การสนับสนุนการพัฒนา ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ให้ มีความเป็นอยุ่ ที่ดีขึ้น ทั้งในเรื่องการประกอบอาชีพ การศึกษา และโครงสร้างพื้นฐานในการดำรงชีวิต และการที่โรงไฟฟ้า อยู่ร่วมกับกับชุมชน เป็น นโยบายที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตคืนกำไรสู่สังคม นอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้า ตามภารกิจหลัก และมีการจ้างงานจากคนที่อยุ่รอบไฟฟ้า เป็นจำนวนมาก

โรงไฟฟ้า แม่เมาะ ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินลิกไนท์ ที่ขุดจากพื้นที่เหมืองในอำเภอแม่เมาะ มาเป็น เวลานานและสามารถใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงไปได้นานอีกประมาณ 30 ปี  จากการที่ปรับพื้นที่ทั้งอำเภอเพื่อเป็นเหมืองถ่านหิน เพราะจำนวนที่ครอบคลุมไปทั้งอำเภอ จึงมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เหมืองและจัดสรรที่ทำกิน ให้ และสนับสนุนการเริ่มต้นใหม่ และดูแลการพัฒนาควบคู่ กันไป จากงบประมาณ จาก กฟผ.เองกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ที่แบ่งสัดส่วนตามกฎหมาย จากการสร้างไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน

นอกจากคณะศึกษาดุงานได้มีโอกาส เยี่ยมชม โรงไฟฟ้า และฟังบรรยาย ระบบการผลิตแล้ว  ยังได้ มีโอกาส ไปเยี่ยมชม สถานที่ ที่เคยเป็น เหมืองถ่านหิน และปรับปรุง มาเป็น สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่จัดงาน แม่เมาะเฟสติวัล เปลี่ยนสภาพ พื้นที่เหมือง ดำ ๆ ฝุ่นถ่าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงามและเป็นปอดของอำเภอแม่เมาะ  และบางส่วน ก็ได้ มีการปรับปรุงมาเป็น สถานที่พักผ่อน เป็นศุย์รวมการประชุม เป็นศูนย์เรียนรู้การทำเหมืองและ พื้นที่นันทนาการ เพื่อชุมชน อีกด้วย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑