Guest Relation

NEWS

Published on กันยายน 24th, 2014 | by Divali

0

เยาวชนรวมพลัง ขอพื้นที่หายใจให้เต็มปอด(ปลอดควันบุหรี่)

 

เมื่อวันที่  20 กันยายน 2557 “เครือข่ายเด็กและเยาวชนปอดแหกขอภาพคำเตือน 85%”  รวมตัวจัดกิจกรรม  Green Lung ตอน “หายใจได้เต็มปอด”  เพื่อเรียกร้องให้สังคมไทยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น พร้อมขอพื้นที่สีเขียวจากผู้สูบบุหรี่เพื่อหายใจให้เต็มปอดมากขึ้น

พญ.วันทนีย์  วัฒนะ  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Green Lung ตอน “หายใจได้เต็มปอด”  กล่าวว่า ตนมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในกิจกรรม Green Lung ตอน  “หายใจได้เต็มปอด” เนื่องในวันเยาวชนแห่งขาติ ปี พ.ศ. 2557 ในวันนี้  ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ ปี พ.ศ.2528 เป็นปีเยาวชนสากล และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ   และในปี พ.ศ.2529 สหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก  มีบัญญัติที่กำหนดให้รัฐคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากสิ่งเสพติดอันรวมถึงยาสูบด้วย สำหรับปี 2557 ได้กำหนดคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติเป็นภาษาไทยว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

พญ.วันทนีย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความชื่นชมเยาวชนทุกคน  หน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ คุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย และประชาชนไทย  เชื่อว่าเราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุหรี่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่ป้องกันได้     การสูบบุหรี่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกถึง  6 ล้านคนต่อปี ขณะที่ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต          เพราะการสูบบุหรี่ถึงปีละ 50,710 คน ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ 12.5 ล้านคน คนเหล่านี้จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะทุพพลภาพเพราะเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สูญเสียเงินเป็นจำนวนมากไปกับการสูบบุหรี่ และรักษาโรคจากการสูบบุหรี่

ที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้น คือ เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของอุตสาหกรรมบุหรี่ ขณะนี้มีเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี ติดบุหรี่แล้วถึง 1,671,194 คน โดยอายุเฉลี่ยที่เริ่มติดบุหรี่ คือ 17.4 ปี หากเรายังคงปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่ก้าวเข้ามาเป็นทาสของบุหรี่ เขาก็จะตกเป็นทาสไปตลอดชีวิต เพราะบุหรี่มีอำนาจเสพติดสูงมาก

นายสิทธิวุฒิ จตุรเมธานนท์ ตัวแทนเครือข่ายกลุ่มเยาวชนปอดแหกขอ 85%   ตัวแทนสหพันธ์นักศึกษาเภสัชศาสตร์  แห่งประเทศไทย และเยาวชนทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ กล่าวว่า    ในฐานะตัวแทนเยาวชน รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ พญ.วันทนีย์  วัฒนะ  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมของเยาวชน “Green Lung” ตอน “หายใจได้เต็มปอด” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน พ.ศ. 2557 นี้

นายสิทธิวุฒิ กล่าวว่า  ขณะนี้เยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อุตสาหกรรมยาสูบ พยายามอย่างมากที่จะใช้กลยุทธ์ต่างๆ หลากหลายรูปแบบ เพื่อดึงดูดใจกลุ่มเยาวชนให้สูบบุหรี่มากขึ้นโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อเด็ก หวังเพียงสร้างลูกค้ารายใหม่ในระยะยาว ส่งผลให้เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่อายุน้อยลง ทั้งนี้จากผลสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก พบว่า เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ประจำเมื่ออายุเฉลี่ย 18.5 ปี ในปี พ.ศ.2552 เป็น 17.4  ในปี พ.ศ.2554  และที่สำคัญการสูบบุหรี่เป็นปัญหาด้านสุขภาพทำให้ประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ ปีละ 50,710 คน หรือโดยเฉลี่ย 1 คน ในทุก 10 นาที

การรวมกลุ่มเยาวชน ภายใต้ชื่อเครือข่ายเยาวชนปอดแหกขอ 85%   จึงมุ่งเน้นให้เยาวชนได้แสดงบทบาทเป็นนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นำเสนอองค์ความรู้ งานศิลปะ ตลอดจนนำเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมใหม่ มาผสมผสานร่วมขับเคลื่อนในการทำงาน อาทิ สื่อออนไลน์ ภาพยนตร์สั้น สารคดีสั้น คลิปรณรงค์ เป็นต้น ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถสื่อสารกับกลุ่มเยาวชนด้วยกันได้อย่างสร้างสรรค์ ที่สำคัญอย่างยิ่งเราขอสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข  ที่ออกประกาศกระทรวงในการเพิ่มขนาดคำเตือนบนซองบุหรี่เป็น 85% ซึ่งจะช่วยปกป้องเยาวชนลูกหลานไทยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของบริษัทบุหรี่อีกต่อไปในอนาคต

 

ด้านนางสาวจิราภรณ์ กมลรังสรรค์  ซึ่งเป็นแกนนำเครือข่ายเด็กและเยาวชนปอดแหกขอ 85%  กล่าวว่า เครือข่ายเยาวชนปอดแหกขอ 85%   เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะมีการจัดกิจกรรมในภาคส่วนของเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน พ.ศ.2557 นี้ จึงได้รวมพลังกันให้เกิด กิจกรรม Green Lung ตอน “หายใจได้เต็มปอด” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและสร้างการรับรู้ความตระหนักในพิษภัยและอันตรายของการสูบบุหรี่แก่เยาวชนและประชาชนในสังคมไทย  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่ทำงานด้านการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทยให้เกิดการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและให้เกิดความยั่งยืน  เป็นการเปิดพื้นที่ในการแสดงออกสำหรับกลุ่มเยาวชน  ได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  และที่สำคัญได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข  ที่ออกประกาศให้มีการเพิ่มขนาดคำเตือนบนซองบุหรี่เป็น 85%

โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จาก ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร  และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  ที่มาร่วมออกบูธเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้พื้นที่สีเขียวจะได้หายใจได้เต็มปอดมากยิ่งขึ้น  โดยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น คลินิกฟ้าใส มศว.องครักษ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การตรวจสุขภาพให้คำแนะนำในการเลิกสูบบุหรี่ ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   บริการน้ำดื่มทางเลือกไร้แอลกอฮอล์ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)   การเผยแพร่สื่อรณรงค์ต่าง ๆ จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่   กิจกรรมให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ของ เครือข่ายนักศึกษาเภสัช มหาวิทยาลัยมหิดล และ สหพันธ์นักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย  พร้อมทั้ง กิจกรรมล้มยักษ์และกิจกรรมถ่ายภาพ ของเครือข่ายเยาวชนฟองนม  รวมถึงกิจกรรมเพนท์เสื้อ และเข็มกลัด ของเครือข่ายเยาวชนปอดแหก  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

และสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณ ดารา – นักแสดง จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 อาทิเช่น น้องไอซ์ อธิชนัน ศรีเสวก  น้องเบนซ์ ศุภกิจ อมรฐิติพงศ์, น้องเบนซ์ มนัญญา ตริยานนท์,น้องมินท์  เปรมวิชช์  ธาดาไชโยสิทธิ์ พร้อมด้วย คณะมิสทีนไทยแลนด์ จาก บริษัท อินสไพร์  เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด น้องเทีย-เทีย ลี่ ทวีพาณิชย์พันธุ์ มิสทีน ไทยแลนด์ 2012, น้องฟร้อน-วิรากร คิ้วศุภกร รองอันดับ 1 มิสทีน ไทยแลนด์ 2012, น้องสกาย-มาเรีย เฮิร์ชเลอร์ รองอันดับ 2 มิสทีน ไทยแลนด์ 2011, น้องเดียร์-สุภาวดี กิติโสภากุล Miss AIS ขวัญใจวัยทีน และน้องแทมมี่ อัญชลิกา  ณ พัทลุง  ตำแหน่ง Winner scawaii girls 2014 พร้อมด้วยน้องสอง บุตรี เผือดผ่อง อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติ  เหรียญเงินโอลิมปิก ครั้งที่ 29 ปี 2008  ที่มาร่วมสร้างสีสัน ให้งานในวันนี้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น

ในนามตัวแทนเครือข่ายเยาวชนปอดแหกขอ 85%  ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ทีได้ให้โอกาสเยาวชนได้แสดงออก ได้คิดและได้ทำ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเรียนรู้และเติบโตของเยาวชนไทยสืบต่อไป

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  /  ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

 

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑