Guest Relation

Local news

Published on เมษายน 2nd, 2016 | by Divali

0

เมืองกระบี่ “ Halal Food fair “

เมืองกระบี่ “ Halal Food fair “
จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานานชาติ ที่สามารถสร้างรายได้ สูงในระดับแถวหน้า ของประเทศ มีนักท่องเที่ยว จากหลายประเทศ และหลายศาสนา โดยเฉพาะศาสนาอิสลาม ที่มีประชากรในเอเชีย เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซียและประเทศบรูไน รวมถึงประเทศ ในภูมิภาคอื่น ๆที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ประกอบกับประชากรในจังหวัดกระบี่เองมีจำนวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมาก จังหวัดกระบี่ จึงตระหนักในการแข่งขันทางการตลาดท่องเที่ยวกับประเทศมุสลิมทั่วโลก ที่จะทำให้ กระบี่เป็นสถานที่ ที่มุสลิมทั่วโลกจะมาเยือน ธรรมชาติ ที่สวยงามแล้ว มีความเชื่อมั่น ในการบริการ อาหาร และที่พัก การทำสปาเพื่อสุขภาพและความงาม หรือการต้อนรับอื่นๆ ที่เป็นมิตรกับมุสลิม หรือถูกต้องตามหลักศาสนา

14

นายพินิจ บุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เตรียมประกาศให้จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ตามนโยบาย Krabi Global City Cluster of Travel Andaman โดยการยกระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษ กลุ่มการท่องเที่ยวอันดามัน “ นึกถึงประเทศไทย คิดถึงกระบี่ “ ภายใต้กรอบพัฒนา 8 ด้านคือ
1.Q – City เมืองสะอาด
2.Krabi goes Green ด้านการท่องเที่ยว
3.Environment คำนึงถึงการฟื้นฟูอนุรักษ์ ธรรมชาติ
4.Tourism / Halal Tourism
5.Oil palm City เมืองแห่งปาล์มน้ำมัน
6.Art Gallery & Cultural City การท่องเที่ยวชมความงามของศิลปะ
7.Education คุณภาพทางการศึกษา
8.SMEs คุณภาพทางการศีกษา

 13

นายสุริยัน ณรงค์กูล นายอำเภอเมืองกระบี่ ได้จัดกิจกรรม “ Krabi Halal Food Fair “ เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ภายใต้กรอบการพัฒนา ท่องเที่ยวฮาลาล และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยว การสร้างชื่อเสียง การตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ ความเชื่อมั่น ในการรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมพัฒนาร้านอาหารมุสลิม ฮาลาลเมืองกระบี่สู่มาตรฐานสากล วางระบบสุขอนามัย ปรับปรุงคุณค่าโภชนาการ และเป็นการเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการสร้างอัตลักษณ์ อาหารมุสลิมในพื้นที่กระบี่

ความร่วมมือจากทุภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ร่วมทำกิจกรรม นำร่องจากอำเภอเมืองเป็นแนวทางให้อำเภอ หรือหน่วยงานต่าง ๆ เป็นแบบอย่างการทำประชาสัมพันธ์ การทำตลาด การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิม ที่เป็น ตลาดมหาศาลในอนาคตจากจำนวนประชากรมุสลิม ทั่วโลก เป็น การเปิดประเทศ ทำการตลาดลูกค้าท่องเที่ยวนอกจาก ยูโรป ซีกโลกตะวันตก เอเชีย และภูมิภาคอื่นๆ

อาหาร ฮาลาล นอกจากเป็น การอนุมัติ ตามหลักวิธีอิสลามแล้ว ยังเป็น อาหารที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ฉะนั้นการส่งเสริมเรื่องอาหารฮาลาลเป็น การสร่างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนกระบี่ ได้ มั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการบริโภค ที่สะอาด ปลอดภัย เป็น การประชาสัมพันธุ์ ในภาพรวมของจังหวัดกระบี่ ภายใต้ กรอบนโยบาย การพัฒนากระบี่เป็น เมืองท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ และสอดคล้องกับนโยบาย “ Krabi Global City of Travel Andaman. “

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑