Guest Relation

Local news

Published on สิงหาคม 14th, 2016 | by Divali

0

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ สระน้ำบ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับอำเภอเมืองกระบี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นครศรีธรรมราช และสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
จัดโครงการตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 50,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาบ้า ปลายี่สก ปลาตะเพียน และปลูกหญ้าแฝก 5,000 กล้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
โดยมีนายชญณัท ขยันการ นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกก และกลุ่มมวลชน
สืบเนื่องจาก พระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ และป่าไม้ ตามพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า…”พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ข้าพเจ้าจะเป็นป่า ป่าที่มีความจงรักภักดีต่อน้ำ”… พระราชกระแสในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเรียกว่า “ป่ารักน้ำ” เพราะต้นไม้ต้องรักน้ำเป็นของคู่กัน และทั้งคู่นี้ เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยที่สุด
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จึงจัดทำโครงการตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 โดยร่วมกับอำเภอเมืองกระบี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นครศรีธรรมราช และสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โดยสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชน รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วม ในการ ช่วยกันดูแลรักษา ฟื้นฟูและคืนความสมดุลให้ระบบแหล่งน้ำ ให้มีความสมบูรณ์ สัตว์น้ำได้มีที่อยู่อาศัยได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑