Guest Relation

Energy

Published on กุมภาพันธ์ 27th, 2017 | by Divali

0

เปิดบ้าน… โรงไฟ … สร้างความเข้าใจ…

วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย กระบี่ เปิดบ้านต้อนรับคณะชุมชนผู้สนับสนุนให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ ณ. ประชุมตำเสา อาคารที่ทำการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ประมาณ 210 คนที่อยุ่ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่

โดยมี นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นางสาวนงนุช ไตรธเนศผู้วิศวกร ระดับ 11 โรงไฟฟ้าภาคใต้และคุณเดชา ศุภศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจากนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่

456

เพื่อพบปะ พูดคุย สร้างความรักสามัคคีในชุมชน และ รับฟังบรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ที่อยู่ร่วมกับชุมชน ในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า  พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายจากคณะวิทยากรของโรงไฟฟ้ากระบี่ นำโดย นายประยูร ขาวซัง หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ นายวิมลไชย มงคล หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ และนายศิพัฒน์ หลีกภัย วิศวกรระดับ 9 โรงไฟฟ้ากระบี่ บรรยายในหัวข้อดังนี้

1145116112

1.สถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและแผนพัฒนาพลังงานในอนาคตรวมถึงสถานการณ์เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

2.เทคโนโลยี่ การผลิตกระแสไฟฟ้า ที่มีความก้าวหน้าและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

3.จากอดีต สูปัจจุบันของโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่คนส่วนใหญ่ในชุมชนรูจักในในามโรงไฟฟ้าลิกไนท์

4.เทคโนโลยี่ที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตฯ ที่เปฺ็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่ในอนาคต

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจของโรงไฟฟ้ากระบี่ในปัจจุบันและการอยู่ร่วมกันกับชุมชน และเรื่องโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด นอกจากนี้ ได้มีการนำชุมชนเข้าเยี่ยมชมบริเวณภายในโรงไฟฟ้ากระบี่ และเยี่ยมชมห้องควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า (control room) อีกด้วย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑