Guest Relation

Local news

Published on กุมภาพันธ์ 26th, 2016 | by Divali

0

เปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จังหวัดกระบี่

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ชมรมแพะจังหวัดกระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ สภาการเกษตรจังหวัดกระบี่ สมาคม ชมรมต่างๆประสานความร่วมมือจัดงานวันแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณจัดงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ยิ่งใหญ่ เกษตรกรเลี้ยงแพะชาวภูเก็ตคว้ารางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเภทแกรนด์แชมเปี้ยน เพศผู้ และเพศเมียรวม 2 รางวัลในการประกวดแพะ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.30 น.ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานวันแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จังหวัดกระบี่ และมี นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าในงานวันแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 13 กรมปศุสัตว์ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ประเภทแกรนด์แชมเปี้ยน เพศผู้ และเพศเมียรวม 2 รางวัล ให้แก่ผู้ชนะเลิศ โดยผลการประกวดแพะ นายมานิต งานแข็ง ชาวจังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ประเภทแกรนด์แชมเปี้ยน พันธ์ุแองโกลนูเบี้ยนแพะเนื้อ ลูกผสม ยังไม่ผลัดฟัน เพศผู้ และนางรักชนก งานแข็ง ชาวจังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ประเภทแกรนด์แชมเปี้ยน พันธ์ุแองโกลนูเบี้ยนแพะเนื้อ ลูกผสม ยังไม่ผลัดฟัน เพศเมีย

โดยธรรมชาติแพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย หากินวัชพืชเป็นอาหาร สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นสัตว์ที่ให้ผลผลิตเร็ว นับว่าเป็นสัตว์ที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ จะเห็นว่าจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และจำนวนแพะจะมีมากขึ้นในพื้นที่ของทุกจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีปัจจัยสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม ที่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะ และในปี 2559 จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนเป็นการสร้างโอกาสต่อยอดไปสู่การผลิตอาหารฮาลาล ที่ส่งผลให้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากแพะให้สูงขึ้นไปด้วย และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การเสวนาสานสัมพันธ์เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย ในงานวันแพะแห่งชาติครั้งนี้ มีการพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารการผลิต การตลาด การแปรรูป และการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาต่อไป ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะอย่างมาก ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้เห็นความสำคัญด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ เกษตรกรจึงต้องศึกษาพัฒนาการเลี้ยงแพะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งในงานได้มีการแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมรูปแบบต่างๆ จึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สร้างแรงจูงใจ และทัศนคติต่อการทำงานเพื่อร่วมกันพัฒนาให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า

ภาพและข่าว :  ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑