Guest Relation

Local news

Published on มิถุนายน 10th, 2014 | by Divali

0

เขียนเรียงความ ในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ออกตรวจเยี่ยมนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลไสไทย ที่ร่วมกิจกรรมวาดภาพ เขียนคำขวัญ และเขียนเรียงความ ในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557

วันที่ 9 มิถุนายน 2557 นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยนายณัฐสิทธิ์ ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน นางสาวพรทิพย์ ศรีพะเนิน นักวิชาการสุขภิบาล ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตตำบลไสไทย เพื่อออกตรวจเยี่ยมนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพ เขียนคำขวัญ และเขียนเรียงความ “โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2557

นายชญณัท ขยันการ รององค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองกก โรงเรียนบ้านไสไทย โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ โรงเรียนวิทยาการอิสลาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ทั้ง ๔ ศูนย์ จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557

โดยเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลไสไทย ได้ร่วมแสดงออกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ ได้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด ช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นภูมิคุ้มกันช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง อยู่อย่างมีความสุขต่อไป
และการออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในครั้งนี้

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ เขียนคำขวัญและเรียงความ “โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557

โดยกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลนักเรียน ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเด็กดีศรีไสไทย ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ท่าเรือ) ในวันที่ 23 มิถุนายน นี้

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑