Guest Relation

Local news

Published on ตุลาคม 30th, 2014 | by Divali

0

เกษตรจังหวัดกระบี่ นายไชยยุทธ์ ขุนจันทร์แถลงข่าวความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามนโยบายคืนความสุขให้กับประชาชน ในเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

เกษตรจังหวัดกระบี่ นายไชยยุทธ์ ขุนจันทร์แถลงข่าวความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามนโยบายคืนความสุขให้กับประชาชน ในเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

1. การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปีที่แล้ว (กันยายน 2556 – ตุลาคม 2557) โดยช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเป็นเงินไร่ละ 2,520 บาท (ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ นั้น

จังหวัดกระบี่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้ว จำนวน 27,135 ครัวเรือน 36,899 แปลง พื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 356,078 ไร่ เงินงบประมาณที่ช่วยเหลือ 897,316,560 บาท ซึ่งได้เสร็จสิ้นโครงการไปแล้ว

2. โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สืบเนื่องจากราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ราคายางแผ่นดิบลดลงจากระดับ 77 บาท/กก. ในปี 2556 จนถึง 44 บาท/กก. ในเดือนนี้

ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรรายย่อยได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง รัฐบาลจึงได้เห็นชอบให้ดำเนินงานโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยให้เงินช่วยเหลือรายได้ ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ กับเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางเปิดกรีดอยู่ในปัจจุบัน

โดยสวนยางต้องตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ตามพื้นที่ที่เปิดกรีดจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2557

การรับแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ

เกษตรกรรายเดิม ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองพื้นที่เปิดกรีดแล้วในปี 2556/57 ให้มาแจ้งขอเข้าร่วมโครงการและตรวจสอบยืนยันข้อมูลเดิมเกษตรกรรายใหม่ นำเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินตามกฎหมาย พร้อมสำเนายื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรับขึ้นทะเบียนและให้คณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ฯ ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างละเอียด

นโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวยางพารา จากภาครัฐ

1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร – เพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท

2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา – เพื่อสนับสุนนสินเชื่อเพื่อการลงทุนแก่สถาบันเกษตรกรนำไปใช้ในการขยายกำลังการผลิต/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในโรงงานแปรรูปยางที่จัดสร้างไว้แล้วหรือสร้างใหม่ในการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า วงเงิน 5,000 ล้านบาท

3. โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา – จ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เปิดกรีดไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่

4. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม- สนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตรเพิ่มรายได้ ครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 ส่งคืนระยะไม่เกิน 5 ปี ตามแผนการผลิต

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑