Guest Relation

Very Krabi

Published on มิถุนายน 8th, 2015 | by Divali

0

เกษตรจังหวัดกระบี่แนะเกษตรกรเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มจากแปลงเพาะชำ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร

เกษตรจังหวัดกระบี่แนะเกษตรกรเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มจากแปลงเพาะชำ
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร

นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ในการ
ปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมันนั้น การเลือกใช้ปาล์มพันธุ์ดีถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อปริมาณผลผลิตและเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่จะได้ สำหรับปาล์มน้ำมันที่ใช้ปลูกเป็นการค้าจะต้องเป็นลูกผสมเทเนอรา(Tenera) ซึ่งมี เปลือกนอกหนา กะลาบาง ให้ผลผลิตและมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง โดยผู้ที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน หรือเพาะชำต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

ดังนั้นเกษตรกรที่จะปลูกสร้างสวนปาล์มใหม่ขอแนะนำในการเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันควรสอบถามข้อมูล ตรวจสอบแหล่งที่มาของพันธุ์จากผู้ผลิต หรือผู้ผลิตที่สามารถให้คำรับรองพันธุ์และหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากการซื้อพันธุ์ได้ หรือซื้อจากแปลงเพาะชำที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร โดยสังเกตแปลงเพาะชำที่มีใบอนุญาตรวบรวมถูกต้อง ก็จะได้พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เป็นลูกผสมเทเนอรา

ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามรายชื่อผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน และผู้เพาะชำต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ โทร.075-611002

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑