Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 11th, 2014 | by Divali

0

เกษตรกระบี่ เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่รุกทำงานขับเคลื่อนนโยบาย

เกษตรกระบี่ เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่รุกทำงานขับเคลื่อนนโยบาย

นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายองค์ความรู้และสารสนเทศปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าสัมมนา เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดกระบี่จำนวน 57 คน

นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดกระบี่กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรมีโนบายที่สำคัญในการมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เห็นบทบาท ตัวตน และอัตลักษณ์ของนักส่งเสริมการเกษตรอย่างชัดเจนในฐานะของ “ผู้จัดการ การเกษตรในพื้นที่” และ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” โดยสิ่งที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือเป็นคติประจำใจและนำไปใช้ในการทำงานประจำวัน คือ “การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีที่สุด” หรือ

“Change to the best” ซึ่งได้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำงานไว้ 3 ประเด็น คือ

1. การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
2. การบริหารจัดการข้อมูล
3. การบริหารจัดการองค์กร

ดังนั้น เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรปี 2557 รวมถึงชี้แจงวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติให้ดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่จึงได้จัดสัมมนาขึ้นในวันนี้ โดยมีผู้เข้าสัมมนา เป็นเกษตรอำเภอทุกกอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลทุกคน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ รวมผู้เข้าสัมมนาจำนวน 57 คน

เกษตรจังหวัดกระบี่กล่าวต่อไปว่า หลังจากสัมมนาในวันนี้แล้วเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดกระบี่จะสามารถดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑