Guest Relation

NEWS

Published on ตุลาคม 30th, 2014 | by Divali

1

เกษตรกระบี่เดินหน้าขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์ม ขานรับการทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร

นายไชยยุทธ์  ขุนฤทธิ์แก้ว  เกษตรจังหวัดกระบี่  กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจหลักใน 3 ชนิดพืช  ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มันสำปะหลัง  และปาล์มน้ำมัน

เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการของภาครัฐ  ซึ่งในการจัดทำยุทธศาสตร์ของพืชดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลที่สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตที่เป็นอยู่

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงให้ทุกจังหวัดดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชทั้ง  3 ชนิดนี้  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน และเป็นข้อมูลปัจจุบัน
ในส่วนของจังหวัดกระบี่มีปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งในสามของพืชเศรษฐกิจหลักที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในปีการผลิต 2557/58

ซึ่งมีเป้าหมายทั้งการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มรายเดิม และผู้ปลูกปาล์มรายใหม่ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน  รวม  20,000  ครัวเรือน  โดยจะดำเนินการให้เสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม  2557

ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดกระบี่กำลังดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มรายใหม่ และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายเดิมเพื่อให้เป็นปัจจุบัน

โดยขณะนี้มีเกษตรกรมาขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มแล้ว  จำนวน  3,703  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  18.51  ของเป้าหมาย

ทั้งนี้สำหรับเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ไปขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่แปลงปาล์มตั้งอยู่ หรือที่เจ้าหน้าที่นัดหมายได้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม  2557

Tags:


About the AuthorOne Response to เกษตรกระบี่เดินหน้าขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์ม ขานรับการทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร

Back to Top ↑