Guest Relation

Local news

Published on กันยายน 22nd, 2014 | by Divali

0

เกษตรกระบี่จัดรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน

นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีนายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีเกษตรกรมาเข้าร่วม จำนวน 200 คน

นายไพรัช กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้หาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มปริมาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

โดยในปี 2557 จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวนี้ทุกอำเภอ ๆละ 1 ศูนย์ รวมทั้งประเทศ 882 ศูนย์ ให้เป็นศูนย์ต้นแบบ ซึ่งมีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ โดยแต่ละศูนย์จะมีองค์ประกอบ คือ 1) แปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบที่ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 2) เกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ที่มีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ 3) ฐานการเรียนรู้ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาผลผลิต และ 4) หลักสูตรการเรียนรู้ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอและเกษตรกรต้นแบบร่วมกันกำหนด

ในวันนี้จังหวัดกระบี่ได้จัดรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์นี้ โดยมีเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันของอำเภออ่าวลึกมาเข้ารับการถ่ายทอดความรู้จำนวน 200 คน

ทางด้านเกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าในส่วนของจังหวัดกระบี่ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ในทุกอำเภอ รวม 8 ศูนย์ มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจ และในอนาคตจะขยายการจัดตั้งศูนย์นี้ให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑