Guest Relation

Local news

Published on พฤศจิกายน 6th, 2014 | by Divali

0

เกษตรกรพบผู้บริโภค

นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ทุกจังหวัดจัดตลาดเกษตรกรเพื่อเป็นช่องทางการตลาดสำหรับจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

โดยให้เกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเอง  ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะผู้บริโภคโดยตรง  อันเป็นวิถีดำเนินการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรและสามารถพึ่งพาตนเองได้

ในส่วนของจังหวัดกระบี่ได้กำหนดจัดตลาดเกษตรกร  ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา  08.00 -16.30 น.  ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่  โดยจะเริ่มจำหน่ายและเปิดตลาดในวันจันทร์ที่  10  พฤศจิกายน  2557 

สำหรับสินค้าที่จำหน่ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดกระบี่   ที่เป็นสินค้าคุณภาพ  สินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  สินค้าเกษตรประจำถิ่น  ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  ซึ่งเป็นสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑