Guest Relation

NEWS

Published on กันยายน 21st, 2014 | by Divali

0

อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา

หมู่ 7 บ้านใหม่นาแขม…เป็นชุมชน ที่อพยพ เมื่อปี 2525 จากพื้นที่ทำเหมืองแม่เมาะ เพื่อสร้างชุมชนใหม่ ได้ครอบครองที่อยุ่อาศัย คนละ 1 ไร่ และได้ที่ทำกิน คนละ 6 ไร่ ที่แยกต่างหากจากบ้านพักอาศัย

เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมด้านการเกษตร หัตถกรรม และส่งเสริมอาชีพอื่นๆ พร้อมทั้งติดตามผล เป็นชุมชน กึ่งเมือง มีการจัดผังเมือง ปัจจุบัน มี 58 ครัวเรือน ประชากร 1720 คน มี Homestays สร้างศูนย์สมุนไพร รองรับการพัฒนาพันธุกรรมพืช ทำแปลงผักของแต่ละครัวเรือนในพื้นที่รวม แบ่งความรับผิดชอบ ในแต่ละแปลงของตน

นางอภิสรา เครือบุญมา เป็นผุใหญ่บ้าน ที่นำชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ นำมาพัฒนา ด้วยแนวคิด…” ความสำเร็จขึ้นอยุ่กับการได้เริ่มลงมือทำ “
ความเป็นชุมชน กึ่งเมือง เป็นชุมชนเล็ก มีชุมชนดั้งเดิมและผู้เข้ามาอยุ่ใหม่ เพื่อมาทำงานที่เกี่ยวของกับเหมืองและโรงไฟฟ้า ราคาที่ดิน จากเดิม ไร่ละ 400,000 บาท ปัจจุบัน ราคาไร่ละ 7 ล้านบาท

โอกาส ที่เกิดจากการเสียสละ ในขั้นต้นเพื่อประเทศชาติ ย้ายจากพื้นที่เดิมมาตังรกรากใหม่ และการอยุ่ร่วมกัน ในชุมชน กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการเป็นชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ที่มีกำลังการผลิต 2700 MW

ทำให้กองทุนรอบโรงไฟฟ้าเป็นกองทุนพัฒนาชุมชนใกล้เคียง มากมาย การสนับสนุนและพัฒนา ในทุกด้าน การพัฒนาเทคโนโลยี่ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน เกิดมลพิษน้อยมาก ชุมชน เข้าใจ และเชื่อมั่นในความปลอดภัย ที่จะอยู่ กับโรงไฟฟ้า.ฯ…
ภาพความเป็นแม่เมาะ ในอดีต ไม่ก่อให้เกิดการต่อต้าน เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน จากคนในชุมชน รอบโรงไฟฟ้า แม่เมาะ เหมือนแต่ก่อน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑