Guest Relation

Local news

Published on กุมภาพันธ์ 10th, 2014 | by Divali

0

อบต.อ่าวนางได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า

4445
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร สถาบันพระปกเกล้าได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ ธรรมราชา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นธรรมราชา ที่เปลี่ยนผ่านจาก ธรรมราชาสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่การปกครอง ระบอบพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน

หลังจากเสร็จการประชุมสถาบันพระปกเกล้าได้มอบรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2556 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีผู้ได้รับรางวัล 11 แห่ง 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 1 แห่ง 3 ด้านการส่งเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 12 แห่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยมีนายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง พร้อมด้วยนายวิเชษฐ์ ขวัญข้าว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
ที่ผ่านมา สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้รับการคัดเลือกจากผลการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในด้านการพัฒนาโดยการจัดโครงการต่าง ๆ เช่นโครงการ อบต.พบประชาชน และจัดทำเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมให้ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นโครงการจัดการแก้ปัญหาน้ำเสียที่เกาะพีพี และอ่าวนาง และการดำเนินงานที่มีผลกระทบกับชุมชนและสังคมในทุกด้าน ส่งผลให้ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้รับรางวัลดังกล่าว

ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสถาบันพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งหมด 11 แห่ง จากทั่วประเทศ และใบประกาศเกียรติคุณด้านการส่งเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 4 แห่ง

สำหรับผลการตัดสินของคณะกรรมการได้ประเมินจากตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานแยกตามประเภทรางวัล การประเมินผลการดำเนินงานจากโครงการและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม และยังได้พิจารณาโดยการนำข้อมูลการร้องเรียนที่ได้จาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยในประเด็นเรื่องการทุจริตและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาร่วมพิจารณาด้วย

ภาพและข่าว : อบต. อ่าวนาง

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑