Guest Relation

Very Krabi

Published on กุมภาพันธ์ 23rd, 2015 | by Divali

0

อบต.อ่าวนางจัดโครงการอบต.พบประชาชน ประจำปี 2558

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 บ้านช่องพลี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ได้จัดโครงการ อบต. พบประชาชน และจัดทำเวทีประชาคม ประจำปี 2558

เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน และรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง พร้อมทั้งจัดให้มีการให้บริการ ในด้านต่าง ๆ เช่น บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ /ปรึกษาปัญหากฎหมาย บริการรับคำร้องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ /สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ บริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ บริการรับตรวจเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร บริการตรวจสุขภาพวัดความดัน ตรวจเบาหวาน และตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและโรคบาดทะยัก ให้กับประชาชนที่มีอายุ 20-50 ปี ฟรี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษา 2558 โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องพลี บริการตัดแต่งทรงผมโดยโรงเรียนเสริมสวยเสริมสยาม บริการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว โดยสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่

โดยมีนายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง นายสุชาติ กิตติธรกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง พร้อมด้วยประธานสภา ที่ปรึกษา สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางร่วมออกพบปะและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนพัฒนาตำบลอ่าวนางต่อไป

ซึ่งในวันนี้ได้ออกโครงการพบประชาชน 2 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 บ้านช่องพลี และหมู่ที่ 2 บ้านอ่าวนาง ซึ่งในตอนเช้าได้ออกพบปะประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านช่องพลี โดยมีพี่น้องประชาชนมาเข้าร่วมรับบริการ ประมาณ 180 คน และในช่วงบ่าย ได้ออกพบปะประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวนาง ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 100 ท่าน และได้ร่วมกันเสนอแนะในการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การทำถนน ไฟฟ้า ประปา ด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ

ซึ่งในปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้กำหนดออกพบปะประชาชนทุกหมู่บ้านโดยออกให้บริการและจัดทำเวทีประชาคมในวันถัดไปคือ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่3 เวลา 13.00-16.30 น. ที่มัสยิดบ้านคลองแห้ง หมู่ที่ 5

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-12.00 น. ที่อาคารศูนย์กลางชุมชนบ้านนาตีน หมู่ที่ 4 เวลา 13.00-16.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น. จัดโครงการพบประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ณ อาคารอเนกประสงค์เกาะพีพี

จึงขอเชิญชวนประชาชนในตำบลอ่าวนาง เข้าร่วมโครงการ อบต. อ่าวนางพบประชาชน และจัดทำเวทีประชาคม ประจำปี 2558 ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑