Guest Relation

Local news

Published on สิงหาคม 6th, 2016 | by Divali

0

อบจ.กระบี่จัดอบรมสัมมนาโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ ห้องประชุมพระนาง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้จัดอบรมสัมมนาโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โดยมีนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางสาวอรนุช หนูแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน หลังจากได้มีพิธีเปิดแล้วก็เป็นการบรรยายในหัวข้อ “ การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อชุมชน” โดย อาจารย์กัญกมญ เถื่อนเหมือน จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และกล่าวปิดโดยนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กร ทุกองค์กรให้บรรลุเป้าหมายนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนหรือเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าหากองค์กรหรือหน่วยงานนั้นได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การขับเคลื่อนงานและการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารข้อมูล จะเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดรูปธรรม เป็นการพัฒนาและสานสัมพันธ์ของเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างแท้จริง

การจัดอบรมสัมมนาโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรการประชาสัมพันธ์ เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อน กิจกรรม งานโครงการต่างๆ ขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้สาธารณชนได้รับทราบสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารที่รวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง เป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ จึงมีความจำเป็นและเป็นบทบาทที่สำคัญยิ่ง

ดังนั้น การมาพบปะ เพื่อสานและเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กับสื่อมวลชน องค์กรหรือสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในระบบราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนนักประชาสัมพันธ์อิสระ เพื่อให้กระบวนการประชาสัมพันธ์มีศักยภาพ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และส่งเสริมภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร อันจะส่งผลถึงการพัฒนาความเจริญให้แก่องค์กร สังคม และสาธารณชน อย่างแท้จริง

ภาพและข่าว : ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑